Till innehållet

Småbarnspedagogik

Småbarnspedagogik är en helhet som består av en systematisk och målinriktad fostran, undervisning och vård

Målet med småbarnspedagogiken är att stöda barnets uppväxt, utveckling och lärandet samt att främja barnets välbefinnande på ett sätt som motsvarar behoven.

En plan för småbarnspedagogik utarbetas för varje barn på ett daghem eller i familjedagvård, för att uppfylla målen med småbarnspedagogik. Barnets plan försmåbarnspedagogik ska utgå från barnets behov och barnets bästa. De vuxna som arbetar med barnet är trygga, de skapar konsekventa gränser och erbjuder famn och tröst för dem som behöver det.  En stressfri miljö och barnets egen takt utgör grunden för vardagen inom småbarnspedagogiken.

Lek, motion och utomhusaktiviteter, utforskande och konstnärliga uttrycksformer och upplevelser är alla lika starka innehållsområden inom småbarnspedagogiken.  Barnens eget engagemang och intressen syns och hörs i verksamheten.

 • daghemsvård
 • förskoleundervisning
 • familjedagvård
 • kvälls-, natt- och veckoslutsvård
 • öppen småbarnspedagogik, Pikku-Lilla

 • barnen vårdas i hemmet. Om det finns i familjen ett
  barn under 3 år, kan familjen få hemvårdsstöd. Mer information på Fpa:s webbplats.
 • av kommunen ordnad småbarnspedagogik i ett daghem eller
  inom familjedagvården
 • ordnande av vård med stöd för privat vård. 

Ett framgångsrikt samarbete förutsätter att vuxna på ett genuint sätt uppskattar och lyssnar på varandra och agerar på ett sätt som skapar ömsesidigt förtroende. Lyssnande, respekt, förtroende och dialog är hörnstenarna i detta samarbete för att barnet ska må bra.

Upplevelsen av att bli hörd är en utgångspunkt för ett effektivt samarbete. Vårdnadshavarnas tankar, idéer och bekymmer ges rum i de gemensamma mötena. Att respektera innebär att de som deltar i samarbetet uppskattar och accepterar varandra. Respekt bidrar till att skapa en öppen atmosfär där alla har möjlighet att uttrycka sin egen uppfattning om och erfarenhet av saken. Ömsesidigt förtroende skapas utifrån en aktiv dialog och ett samtal på lika villkor som syftar till att bygga upp en gemensam förståelse.

Informationsresursen inom småbarnspedagogiken Varda

I Varda samlas uppgifter om barnen som deltar i småbarnspedagogik och om deras vårdnadshavare samt om verksamhetsställena och personalen. Uppgifterna kan användas för beslutsfattande och utvecklingsarbete på såväl kommunal som nationell nivå. Införandet av uppgifterna i Varda föreskrivs i lagen om småbarnspedagogik.

Utbildningsstyrelsen Varda(du byter till en annan tjänst)

Administration

Chefen för småbarnspedagogik och byråsekreteraren arbetar i bildningskansliet.

Halmstadsgatan 7 B, 10900 Hangö, 3. vån.

Öppethållningstider
kl. 9.00 – 11.30 och 12.30 – 15.00

Kontaktuppgifter

Mannström Birgitta

chef för småbarnspedagogik

Småbarnspedagogik

040 159 5180

Österlund Carina

byråsekreterare

Småbarnspedagogik

040 135 9497