Till innehållet

VERKSAMHETS- OCH PROJEKTUNDERSTÖD FÖR ÅR 2024

Föreningar, arbetsgrupper och privatpersoner i Hangö kan ansöka om understöd för år 2024 för kultur-, konst-, idrotts-, specialidrotts- eller ungdomsverksamhet 1-28.3.2024. Understöden beviljas av kulturnämnden (för kultur- och konstverksamhet) och bildningsnämnden (för idrotts-, specialidrotts- och ungdomsverksamhet).  Ansökan skall inlämnas senast torsdag 28.03.2024 kl. 15.00.

Ansökan lämnas in i första hand på elektroniska blanketter. Blanketterna är tillgängliga från första ansökningsdagen. Pappersblanketter kan sökas från kulturbyrån och ungdoms- och idrottsbyrån. Ansökningar som lämnas in efter utsatt ansökningstid behandlas inte.

Vid ansökningar angående verksamhetsunderstöd för idrotts-, specialidrotts- eller ungdomsverksamhet bör både ansöknings- och mätetalsblanketten fyllas i. (Två skilda blanketter)

Kulturnämnden och Bildningsnämnden

Kulturnämnden kan av sina budgetanslag anvisa medel för att stöda lokala föreningar och sammanslutningar. Kulturnämnden delar in understöden i verksamhets- och projektunderstöd.

Verksamhetsunderstöd kan sökas av registrerad förening med Hangö som hemort.
Föreningens eller sammanslutningens huvudsakliga uppgift skall vara:

 • kulturverksamhet
 • konstverksamhet
 • hembygdsverksamhet eller
 • musei- eller utställningsverksamhet

Projektunderstöd kan sökas av en förening, arbetsgrupp eller privat person.

Verksamhetsunderstödets andel kan vara högst 60 % av de godkända verksamhetskostnaderna och när det gäller projektunderstöd högst 60 % av de totala kostnaderna för projektet.

verksamhetsunderstödets storlek prövas, beaktas följande faktorer:

 • verksamhetens inverkan till den lokala kulturverksamheten
 • hur verksamheten utvecklar lokal kulturverksamhet

Vid användningen av verksamhetsunderstödet godkänns kostnader som orsakas av
föreningarnas utgifter för verksamhet. Däremot godkänns inte kostnader för
medelanskaffning eller affärsverksamhet, låneräntor eller amorteringar.

projektunderstödets storlek prövas, beaktas följande faktorer:

 • projektet förverkligas i Hangö
 • hur projektet utvecklar egen och lokal kulturverksamhet

Bidragen ansöks på elektronisk blankett. Blanketten öppnas på ansökningstidens första dag och stängs på den sista dagen kl. 15.00. Som alternativ kan man söka en pappersblankett från kulturbyrån, Rådhustorget 5, vardagar kl. 10-16. Försenade ansökningar tas inte till behandling.

Till verksamhetsansökan bifogas följande handlingar:

 • föregående års verksamhetsberättelse
 • bokslut från föregående år samt verksamhetsgranskarens berättelse
 • verksamhetsplan och budget för innevarande verksamhetsår
 • föreningens stadgar, då det är fråga om en ny sökande

Till projektunderstödsansökan bifogas följande handlingar:

 • plan
 • kostnadskalkyl (budget) för projektet

Sökande delges skriftligt beslut (protokollsutdrag) angående ansökan om understöd. Beviljat understöd betalas ut till det bankkonto, som den registrerade föreningen uppgivit i ansökningshandlingarna efter att beslutit vunnit laga kraft.

Projektbidrag utbetalas mot redovisning.

Ungdoms- och idrottsförvaltningen kan av sina budgetanslag anvisa medel för att stöda lokala föreningar och sammanslutningar. Ungdoms- och idrottsförvaltningen delar in understöden i verksamhets- och projektunderstöd.

Understöd kan sökas av registrerad förening med Hangö som hemort. Föreningens eller sammanslutningens huvudsakliga uppgift skall enligt stadgarna vara :

 • Ungdom : ungdomsverksamhet och ungdomsarbete
 • Idrott : idrotts-, specialidrotts- och hälsomotionsverksamhet

Antalet medlemmar i en förening eller sammanslutning som söker understöd
skall vara minst åtta personmedlemmar, av vilka 3⁄4 delar skall vara hangöbor.

Verksamhetsunderstödets andel kan vara högst 60 % av de godkända verksamhetsuppgifterna och när det gäller projektunderstöd högst 60 % av de totala kostnaderna för projektet.

Då verksamhetsunderstödets storlek prövas, beaktas följande faktorer :

 • personmedlemmarnas antal (under och över 18 år) med Hangö som hemort
 • antal utbildade ledare som leder regelbundet verksamma grupper
 • antal regelbundet verksamma grupper (juniorgrupper under 18 år och vuxen-
  grupper över 18 år)

För de ovannämnda grunderna fastställer ungdoms- och idrottschefen särskilda mätetal, som baserar sig på just det årets ansökningar. Dessutom kan andra specialfaktorer, såsom t.ex. tävlingsidrottens omfattning i föreningen, påverka verksamhetsunderstödets storlek. Vid användningen av verksamhetsunderstödet godkänns kostnader som orsakas av föreningarnas utgifter för verksamhet. Däremot godkänns inte kostnader för medelanskaffning eller affärsverksamhet, låneräntor eller amorteringar.

Till ansökan bifogas följande handlingar :

 • föregående års verksamhetsberättelse
 • bokslut från föregående år samt verksamhetsgranskarens berättelse
 • verksamhetsplan och budget för innevarande verksamhetsår
 • föreningens stadgar, då det är fråga om en ny sökande
 • specifikation av föreningens verksamhet, t.ex. tävlingsidrottens andel
  av verksamheten
 • plan och kostnadskalkyl för projektet, då det är fråga om projektunderstöd

Sökande delges skriftligt beslut (protokollsutdrag) angående ansökan om understöd. Beviljat understöd betalas ut till det bankkonto, som den registrerade föreningen uppgivit i ansökningshandlingarna efter att beslutet vunnit laga kraft. Projektbidrag utbetalas mot redovisning.

På frågor om kulturbidrag svarar

Friman Jennika

kulturdirektör

Kulturbyrån, Ledningsgruppen

040 139 1070

På frågor om understöd för idrotts-, specialidrotts- eller ungdomsverksamhet svarar

Alho Taru

Ungdoms- och idrottschef

Idrott, Ungdomstjänster

Bildningskansli, Halmstadsgatan 7 B, 10900 Hangö, 3. vån.

040 518 9564