Till innehållet

Planläggning och fastighetsbildning

Markanvändningsavdelningen ombesörjer stadens planläggning, planeringen av markanvändningen, tomtöverlåtelser och tomtarrenderingar, markanskaffningar, fastighetsregistret samt mätnings- och kartläggningsuppgifter.

Staden är fastighetsregisterförare inom bindande tomtindelnings områden på stamstaden, Sandö, Koverhar och Lappvik . En av fastighetsregisterförarens uppgifter är att bilda nya fastigheter (t.ex. tomter) och att registrera dessa i det nationella fastighetsregistret. Som fastighetsregisterförare för övriga objekt i Hangö är lantmäteriverket.