Till innehållet

Byggande

Byggande, ombyggnad, utvidgning, utförande av stora renoveringar och betydande ändring av användningsändamålet kräver i allmänhet lov av byggnadstillsynen.

Byggnadstillsynen

Byggnadstillsynsmyndighet är miljönämnden. Under denna lyder byggnadstillsynsbyrån.

Anvisningar för byggande

Utred vilka förordningar det är som styr ditt byggprojekt före planeringsskedet.

Lovansökningar som berör byggande

Då du har kännedom om vilka saker som styr byggandet bör redas ut vad för lov byggandet kräver.

Anslagsanmälan över byggnadsinspektörernas beslut publiceras i kungörelser.

Olika samarbetsparter för byggare

Bland annat Rakentajan ABC(du byter till en annan tjänst) har uppgjort en förteckning över byggarens sammarbetspartners.