Till innehållet

Beslutsfattande

Staden strävar efter att främja sina invånares välfärd och en hållbar utveckling inom sitt område. Stadens beslutanderätt används av fullmäktige som valts av invånarna.

Stadsfullmäktige fattar beslut om de centrala frågorna när det gäller stadens verksamhet och ekonomi, Fullmäktige godkänner behövliga instruktioner där det bestäms om stadens olika myndigheter och deras verksamhet. Fullmäktige utser även ledamöterna i stadens organ samt tjänsteinnehavarna.

Stadsstyrelsen ansvarar för stadens förvaltning och ekonomi samt för beredningen och verkställigheten av fullmäktiges beslut och för tillsynen över beslutens laglighet. Stadsstyrelsen bevakar stadens intresse samt företräder staden och för stadens talan, om inte något annat bestäms i en instruktion.

Nämnderna använder beslutanderätten inom sitt verksamhetsområde samt gör motioner, ger utlåtanden och tillsammans med underlydande personal sköter löpande ärenden inom det egna förvaltningsområdet.