Till innehållet

Taxor och avgifter

Miljönämnden godkänt: 26.10.2023 § 166
Träder i kraft: 1.1.2024

Den som söker tillstånd eller vidtar en åtgärd är skyldig att till kommunen
för inspektions- och tillsynsuppgifter samt för andra myndighetsuppgifter
betala en avgift vars grunder bestäms i denna taxa med stöd av 145 §
markanvändnings- och bygglagen (MBL) och andra bestämmelser *). 
*) 
Aravalagen 

Landsbygdsnäringslagen
Lagen om räddningsväsendet 

Befolkningsdatalagen
Viteslagen 

Lagen angående vissa grannelagsförhållanden
och de förordningar som hänför sig till dem

Godkänd av direktionen: 3.10.2023 § 57

Stadsfullmäktige godkänt saneringstaxa för tomtledningar: 7.3.2023 § 8

Träder i kraft: 1.1.2024

Miljönämnden godkänt: 07.12.2023 § 185
Träder i kraft: 1.1.2024

Taxa för avgifter som skall betalas till kommunen för sådana förrättningar,
åtgärder och uppdrag som avses i 1 § lagen om fastighetsförrättningsavgift
(558/95).


Fastighetsförrättningstaxa (pdf) (147 KB)(öppnas i ett nytt fönster)

Miljönämnden godkänt: 07.12.2023 § 185
Träder i kraft: 1.1.2024

Taxor som hör till markanvändnings-
och bygglagen är sammansatta till en egen taxa (Taxa för ändringar av
detaljplan eller tomtindelning, Taxa för byggnadsinspektionsmätningar, Taxa för
godkännande av grundkarta för detaljplan eller stranddetaljplan). Till denna
taxa har ytterligare lagts till taxor som angår undantagstillstånd, avgörande
av planeringsbehov och tillstånd för miljöåtgärder som tidigare varit 
Avgifter
för inspektions- och tillsynsuppgifter inom byggnadstillsynen samt avgifter för
andra myndighetsuppgifter.

Markanvändningsavdelningens taxor angående markanvändnings- och bygglagen (pdf) (169 KB)(öppnas i ett nytt fönster)

Godkänd av miljönämnden i Hangö stad den 8.4.2015 § 35 

Avgift enligt denna taxa debiteras för tillstånd, anmälning eller behandling av annat ärende enligt miljöskyddslagen (527/2014), vattenlagen (587/2011), avfallslagen 646/2011) samt miljöskyddslagen för sjöfart (1672/2009). Taxeenlig avgift debiteras t.ex. också för periodiska inspektioner som grundar sig på övervakningsprogram för tillstånds- och registreringspliktig verksamhet.

Miljönämnden godkänt: 07.12.2023 § 185
Träder i kraft: 1.1.2024

Var och en åt vilken staden reserverar en tomt, en lägenhet eller ett
jordområde är skyldig att åt staden erlägga en reserveringsavgift på följande
sätt.

Tomtreserveringsavgift (pdf) (113 KB)(öppnas i ett nytt fönster)

Miljönämnden godkänt: 2.12.2021 § 192
Träder i kraft: 1.1.2022

För granskning av täktplaner, tillsyn över täktverksamhet och andra myndighetsuppgifter som gäller marksubstanser är den som ansöker om tillstånd eller den som utför åtgärden skyldig att enligt 23 § marktäktslagen (555/1981) och 145 § markanvändnings- och bygglagen (132/1999) betala en avgift till kommunen enligt denna taxa.

Avgifter för granskning av marktäktsplaner och tillsyn över marktäktsverksamhet (pdf) (460.3 KB)

Miljönämnden godkänt: 07.12.2023 § 185
Träder i kraft: 1.1.2024

Utskrifter ur det digitala materialet och kopior, numeriskt kartmaterial och kostnader för bildande av fastighet.

Avgifter för kart- och geodataprodukter (pdf) (146 KB)(öppnas i ett nytt fönster)

118/55/2013

TN 19.02.2014 § 36

På Hangö stads jordtipp beaktas villkoren i det gällande miljötillståndet. Automatport och kameraövervakningsanläggning har anskaffats och installerats på plats. Tanken är att med hjälp av anläggningen kontrollera mängden och typen av inkommande massor. Vi sköter faktureringen på basis av den informationen som anläggningen ger.

Taxa markavstjälpningsplats 2014 och frammåt(öppnas i ett nytt fönster)

Ansökan om grävtillstånd

Grävtillståndtaxa