Till innehållet

Inomhusluftärenden

Hangö stad vi erbjuda sunda utrymmen till sin personal och andra användare.
Hangö stad har en mångprofessionell inomhusluftgrupp, vars målsättning är att förenhetliga praxis och samarbeta vid skötseln av inomhusluftsärenden och säkerställa informa-tionsgången till berörda parter.

Utöver detta bildas vid behov objektvisa mångprofessionella arbetsgrupper, som koordinerar de praktiska åtgärderna i objekten. 

Inomhusluftgruppen informerar om inomhusluftsärenden på allmän nivå. Arbetsgrupperna informerar vid behov noggrannare om de enskilda objekten. 

Inomhusluftsproblemen påverkas ofta av flertalet faktorer, vilket gör att utredningen av dem kan ta rätt länge. Därför strävar vi till en öppen, saklig och aktuell informering. 

Inomhusluftssymptom kan orsakas av bl.a.: 

Fysikaliska faktorer

 • luftens rörelser
 • luftfuktighet
 • temperatur
 • strålning
 • buller
 • belysning
 • partiklar

Kemiska faktorer

 • flyktiga organiska kolväten
 • poly- cykliska aromatiska kolväten
 • koldioxid
 • svaveldioxid
 • ozon
 • radon

Biologiska faktorer

 • mikrober

Hurudana kan inomhusluftsrelaterade symptom vara? 

● respiratoriska symptom
● ögonsymptom
● hudsymptom
● trötthet

Symptom orsakade av inomhusluft är rätt vanliga, men alla vanliga symptom orsakas ändå inte av inomhusluft.