Till innehållet

Föredragningslistor och protokoll

Stadsstyrelsens, stadsfullmäktiges och nämndernas samt direktionens föredragningslistor och protokoll publiceras på stadens webbplats.

Stadsstyrelsens, stadsfullmäktiges och nämndernas samt direktionernas föredragningslistor finns till påseende i nättjänsten före mötena.

Före publicering avlägsnas från föredragningslistorna uppgifter som ska hemlighållas samt personuppgifter till vilka enligt dataskyddslagen inte hör ett informationsintresse. Av särskilda skäl kan ett enskilt mötesärende avlägsnas från den föredragningslista som publiceras i nätet.

Obs! Det kan i förtroendeorganens beslut finnas bilagor som inte publiceras på nätsidorna. Bilagorna innehåller i så fall uppgifter som bör hemlighållas eller uppgifter vars publicerande kan äventyra den personliga integriteten eller näringsidkares affärs- eller yrkeshemligheter.

Begäran om protokoll

Förtroendeorganens protokoll står att läsa på nätet under ett års tid. Förfrågningar angående äldre protokoll från stadsstyrelsen eller – fullmäktige görs vid stadskansliet.  

OBS: Klicka i nättjänsten på ifrågavarande förtroendeorgan, t.ex. stadsfullmäktige, och då får du fram alla ifrågavarande förtroendeorganens protokoll ett år bakåt.