Till innehållet
Förskoleutrymme

Förskola

Tiden i förskolan är en viktig uppväxtperiod

Förskoleundervisningens uppgift som brobyggare mellan småbarnspedagogiken och den grundläggande utbildningen kräver ett nära samarbete.

Barnet lär sig nya färdigheter genom att leka, röra sig, experimentera och utforska. De interaktiva färdigheterna utvecklas tillsammans med de andra barnen och vuxna.

Modersmålet och sagornas rika värld, olika former avbildspråk och hantverk, musik och teaterlekar samt motion inomhus och utflykter till närmiljön ger barnet gott om möjligheter att lära sig nytt och få positiva erfarenheter tillsammans. Gradvis utvecklas färdigheterna att läsa och skriva. Även matematiskt tänkande övas, såsom mätning och klassificering, jämförelser och att känna igen siffror. Att klara av situationer i vardagen, t.ex. att måltider och påklädning och att ta hand om andra är viktiga färdigheter för en förskoleelev som lärs ut med vuxenstöd.

Barnens medverkan i planeringen av aktiviteter beaktas. Man lyssnar på barnen, hör deras åsikter och diskuterar med dem.  Verksamheten i förskolan ska planeras, genomföras och utvärderas i samverkan med barnen, förskolepersonalen och vårdnadshavarna. Varje barn får uppleva sig vara så unikt och värdefullt precis så som barnet är, och vid behov erbjuds stöd även i form av specialsmåbarnspedagogik.

I Hangö utarbetas en lokal läroplan för förskoleundervisningen som en finsk- och svenskspråkig kontinuitet från småbarnspedagogiken till förskoleundervisningen och från förskoleundervisningen till den grundläggande utbildningen. Hangö stads plan för förskoleundervisning 2016 uppdatering 1.8.2022 sammanbinder förskoleundervisningen till kommunens övriga verksamhet för att främja gynnsamma förutsättningar för barn och unga att växa, utvecklas, lära sig och en enhetlig lärostig.

Förordningen om grundläggande utbildning (23 a §) förutsätter att vårdnadshavaren ansöker om förskoleplats för sitt barn. Anmälan till förskoleundervisningen lämnas in i elektroniskt.

Anmälan till förskoleundervisning

Elektronisk ansökan till förskoleundervisning(öppnas i ett nytt fönster).

Om elevens resa från hemmet till förskoleundervisningen är längre än fem kilometer, har eleven enligt lagen om grundläggande utbildning (32 §) rätt till understöd eller fri transport direkt från hemmet till förskoleundervisningen. En elev i förskoleundervisning har rätt till understöd eller fri transport också när resan med beaktande av elevens ålder och andra omständigheter skulle vara alltför svår, ansträngande eller farlig. Förskoleundervisningen sker i första hand med en transport som ordnas av familjen och som kommunen bistår med. I andra hand ordnar kommunen transporten

Beslutet om transport i dessa fall (utan ansökan) fattas av chef för småbarnspedagogik Birgitta Mannström. 

Mera information om skolskjutsar ger:

Nordström Heidi

förvaltningssekreterare

Bildningskansli

040 135 9205