Till innehållet

Stamstadens generalplan

En generalplan är kommunens allmän markanvändningsplan. Syftet med generalplanen är att i allmänna drag styra placeringen av samhällets olika funktioner, såsom boende, service, arbetsplatser och grönområden, samt att samordna de olika funktionerna. I generalplanen anges principerna för den eftersträvade utvecklingen och den styr områdets detaljplanering.

För kännedom meddelas att Helsingfors förvaltningsdomstol med sitt beslut 20.5.2011 har förkastat de av Hangö miljöförening rf anförda besvären som gäller generalplanen med rättsverkningar för stamstaden.

 Den av stadsfullmäktige 14.3.2012 § 7 godkända generalplanen med rättsverkningar för stamstaden träder i kraft med denna kungörelse.

Hangö 1.7.2013

Stadsstyrelsen

 

Generalplanmaterial

Planekarta och beskrivningen

Generalplanekarta (pdf) (6.2 MB)
Generalplanebeteckningar och bestämmelser (pdf) (111.4 KB)
Generalplans beskrivningen (pdf) (2 MB)

Bilagor för beskrivningen

Bilaga 1 b Sammandrag av finskspråkiga åsikter över generalplaneutkastet jämte genmälen (pdf) (98.4 KB)
Bilaga 1 c Sammandrag av svenskspråkiga åsikter över generalplaneutkastet jämte genmälen (pdf) (36.8 KB)
Bilaga 2 Sammandrag av utlåtanden och anmärkningar över generalplaneförslaget jämte genmälen (pdf) (26.6 KB)
Bilaga 3 Nulägen för detaljplanerna inom generalplaneområdet (pdf) (310.2 KB)
Bilaga 4 a Kulturhistoriska byggnadsobjekt som inventerats på stamstadens område (pdf) (133.6 KB)
Bilaga 4 b Kulturhistoriska byggnadsobjekt som inventerats på stamstadens område (pdf) (526.6 KB)
Bilaga 4 c Kulturhistoriska byggnadsobjekt som inventerats på stamstadens område (pdf) (494.4 KB)
Bilaga 4 d Kulturhistoriska byggnadsobjekt som inventerats på stamstadens område (pdf) (463.7 KB)
Bilaga 4 e Kulturhistoriska byggnadsobjekt som inventerats på stamstadens område (pdf) (281.8 KB)
Bilaga 5 Rekreations- och grönområdesnätet och lättrafiklederna (pdf) (1.7 MB)
Bilaga 6 a Generalplanekartan indelad i sidstorlek A3 (pdf) (1.6 MB)
Bilaga 6 b Generalplanekartan indelad i sidstorlek A3 (pdf) (2.1 MB)
Bilaga 6 c Generalplanekartan indelad i sidstorlek A3 (pdf) (1.8 MB)
Bilaga 6 d Generalplanekartan indelad i sidstorlek A3 (pdf) (2.7 MB)
Bilaga 6 e Generalplanekartan indelad i sidstorlek A3 (pdf) (1.4 MB)
Bilaga 6 f Generalplanekartan indelad i sidstorlek A3 (pdf) (1.1 MB)
Bilaga 6 g Generalplanekartan indelad i sidstorlek A3 (pdf) (1.5 MB)
Bilaga 7 Naturabehovsprövning (pdf) (325.7 KB)
 
 
Utredningar
 
Generalplanens mål (pdf) (644.8 KB)
Motiveringar till grundläggande lösningar (22.9.2009 utkastskede) (pdf) (555.2 KB)
Utredning om ekologiska korridorer och fladdermöss inom generalplaneområdet i Hangö stamstad 2010 (pdf) (5.7 MB)
Trafikutredning (pdf) (8.7 MB)
Trafiksäkerhetsrapport (pdf) (5.2 MB)
Rapport över invånarenkäten (pdf) (924.1 KB)
Utredning över det kommersiella servicenätet (pdf) (278.8 KB)
Utredning över stadsbilden i den bebyggda miljön (pdf) (1.9 MB)
Turvallisuusriskikartoitus Hanko loppuraportti 31 05 2010 (pdf) (3 MB)
Generalplanerapport: rekreaktionsområde (pdf) (2 MB)

 

Generalplanens syfte

En generalplan är kommunens allmän markanvändningsplan. Syftet med generalplanen är att i allmänna drag styra placeringen av samhällets olika funktioner, såsom boende, service, arbetsplatser och grönområden, samt att samordna de olika funktionerna. I generalplanen anges principerna för den eftersträvade utvecklingen och den styr områdets detaljplanering. 

En generalplan kan utarbetas för att styra markanvändningen I hela kommunen eller på ett visst delområde då den kallas till delgeneralplan. Kommunerna kan också utarbeta en gemensam generalplan. Generalplanen presenteras på en karta. Till planen hör också planbeteckningar och planbestämmelser samt en beskrivning. I beskrivningen presenteras den information som behövs för att bedöma planens mål, olika alternativ och deras konsekvenser samt grunderna för lösningarna I planen.

 

Krav på generalplanens innehåll

Enligt Markanvändnings- och bygglagens (MBL) 39 paragraf ska följande saker beaktas då en generalplan utarbetas

  • att samhällsstrukturen fungerar, är ekonomisk och ekologiskt hållbar,
  • att den befintliga samhällsstrukturen utnyttjas,
  •  att behov i anslutning till boendet och tillgången till service beaktas,
  • att trafiken, i synnerhet kollektivtrafiken och gång-, cykel- och mopedtrafiken, samt energiförsörjningen, vatten och avlopp samt avfallshanteringen kan ordnas på ett ända målsenligt och med tanke på miljön, naturtillgångarna och ekonomin hållbart sätt,
  • att det ges möjligheter till en trygg, sund och för olika befolkningsgrupper balanserad livsmiljö,
  • att det ordnas verksamhetsbetingelser för kommunens näringsliv,
  • att miljöolägenheterna minskas,
  • att den byggda miljön, landskapet och naturvärdena värnas, samt
  • att det finns tillräckligt med områden som lämpar sig för rekreation.

 

Godkännande av generalplan

Kommunen ansvarar för att uttarbeta generalplanen. Generalplanen godkänns av stadsfullmäktige. Om kommunerna har skapat en gemensam generalplan, godkänns den av kommunernas gemensamma organ.