Till innehållet

Planläggning

Genom planläggningen organiseras och styrs användningen och byggandet av områdena.

I Hangö hör planläggningen till miljönämndens verksamhetsområde. Markanvändningsavdelningen svarar för planläggningen i Hangö stads förvaltning.

På dessa sidor presenteras de aktuella planläggningsprojekt som är anhängiga i Hangö stad. De planer som har trätt i kraft hittas på Hangö stads kartservice Louhi.(öppnas i ett nytt fönster, du byter till en annan tjänst) 

En generalplan är kommunens allmän markanvändningsplan. En generalplan kan utarbetas för att styra markanvändningen I hela kommunen eller på ett visst delområde då den kallas till delgeneralplan. Kommunerna kan också utarbeta en gemensam generalplan. Generalplanen presenteras på en karta. Till planen hör också planbeteckningar och planbestämmelser samt en beskrivning. I beskrivningen presenteras den information som behövs för att bedöma planens mål, olika alternativ och deras konsekvenser samt grunderna för lösningarna I planen.

Krav på generalplanens innehåll

Enligt Markanvändnings- och bygglagens (MBL) 39 paragraf ska följande saker beaktas då en generalplan utarbetas

 • att samhällsstrukturen fungerar, är ekonomisk och ekologiskt hållbar,
 • att den befintliga samhällsstrukturen utnyttjas,
 •  att behov i anslutning till boendet och tillgången till service beaktas,
 • att trafiken, i synnerhet kollektivtrafiken och gång-, cykel- och mopedtrafiken, samt energiförsörjningen, vatten och avlopp samt avfallshanteringen kan ordnas på ett ända målsenligt och med tanke på miljön, naturtillgångarna och ekonomin hållbart sätt,
 • att det ges möjligheter till en trygg, sund och för olika befolkningsgrupper balanserad livsmiljö,
 • att det ordnas verksamhetsbetingelser för kommunens näringsliv,
 • att miljöolägenheterna minskas,
 • att den byggda miljön, landskapet och naturvärdena värnas, samt
 • att det finns tillräckligt med områden som lämpar sig för rekreation.

Godkännande av generalplan

Kommunen ansvarar för att uttarbeta generalplanen. Generalplanen godkänns av stadsfullmäktige. Om kommunerna har skapat en gemensam generalplan, godkänns den av kommunernas gemensamma organ.

I detaljplanen definieras den framtida användningen av området. I planen presenteras vad som bevaras, vad som kan byggas, var det får byggas och på vilket sätt. I planen angers till exempel byggnadernas placering, storlek och användningsändamål. En detaljplan kan utarbetas för en hel bostadsområde innehållande bostads-, arbetsplats- samt rekreationsområden, eller ibland till och med bara för en tomt.

Till detaljplanen hör detaljplanekarta samt planbestämmelser och -beteckningar. Till detaljplanen tillhör en beskrivning där den information som behövs för att bedöma planens målsättningar, olika alternativ och deras konsekvenser samt grunderna för lösningarna, olika skeden i planeringen och planens centrala egenskaper presenteras.

Krav på detaljplanens innehåll

Enligt Markanvändnings- och bygglagens (MBL) 54 paragraf ska en detaljplan utarbetas så att det skapas förutsättningar för en hälsosam, trygg och trivsam livsmiljö, för regional tillgång till service och för reglering av trafiken.

Den byggda miljön och naturmiljön skall värnas och särskilda värden i anslutning till dem får inte förstöras. På det område som planläggs eller i dess närmaste omgivning skall det finnas tillräckligt med parker eller andra områden som lämpar sig för rekreation.

Om det utarbetas en detaljplan för ett område där det inte finns någon generalplan med rättsverkningar, skall vid utarbetandet av detaljplanen i tillämpliga delar beaktas även vad som bestäms om kraven på generalplanens innehåll.

Godkännande av detaljplan

Detaljplanen godkänns av stadsfullmäktige.

Stranddetaljplan är en detaljerad plan för att organisera användningen och byggandet av strandområdet. En stranddetaljplan behövs för att bygga längs stränder som inte har en detaljplan eller en generalplan som styr byggandet.

Särskilda krav på innehållet i en stranddetaljplan

Då en stranddetaljplan utarbetas eller ändras agerar generalplanen som anvisning, ifall det finns en sådan för området. Då stranddetaljplanen utarbetas ska utöver vad som i övrigt bestäms generalplanen också beaktas att:

 • det planerade byggandet och annan markanvändning lämpar sig för strandlandskapet och omgivningen i övrigt,
 • naturvård, landskapsvärden, rekreationsbehov, vattenvård och vatten och avlopp samt vattnens, terrängens och naturens särdrag beaktas även i övrigt, samt att
 • det kvarstår ett tillräckligt stort sammanhängande obebyggt område på strandområdena.

Processen med att utarbeta en stranddetaljplan

Kommunen eller markägaren kan utarbeta en stranddetaljplan. Innan planen börjar utarbetas ska man ändå vara i kontakt med stadens markanvändningsavdelning. 

Processen med att upprätta en stranddetaljplan motsvarar den normala detaljplanprocessen, även när markägaren utarbetar planen. Processen inkluderar utarbetandet av ett program för deltagande och bedömning (PDB) samt möjliga utredningar, markanvändnings- och bygglags enlig informering om planen samt hörande av intressenter.  Markägaren betalar kostnaderna för att utarbeta stranddetaljplanen.

 

INSTRUKTIONSVIDEO FÖR ATT TITTA PLANER I KARTTJÄNSTEN