Till innehållet

Hälsoskydd

Hälsoskyddets egenkontrollsanvisning

Toaletter under större tillställningar

Råttanvisning

Instruktioner vid kokningsuppmaning(öppnas i ett nytt fönster)

Livsmedel

Uppgörande av egenkontrollplan(öppnas i ett nytt fönster)  till anmälda livsmedelslokaler

Renlighetstest(öppnas i ett nytt fönster) i livsmedelslokaler

Anvisning för aktörer som idkar livsmedelsverksamhet i hemmen(öppnas i ett nytt fönster)

Europeiska kommissionens ”Fickguide för den nya konsumentmärkningen”(öppnas i ett nytt fönster, du byter till en annan tjänst).

Information som ska ges om oförpackade livsmedel(öppnas i ett nytt fönster)

Tobaksprodukter och nikotinvätskor

Förbud som gäller försäljning av tobaksprodukter och nikotinvätskor finns här(öppnas i ett nytt fönster, du byter till en annan tjänst) på Valviras nätsidor.

Uppgifter om tobakens egenkontrollplan och dess krav på Valviras nätsidor(öppnas i ett nytt fönster, du byter till en annan tjänst).

Försäljning av nikotinpreparat

Kommunen beviljar på en skriftlig ansökan tillstånd för försäljning av nikotinpreparat, om sökanden har förutsättningar att förvara och sälja nikotinpreparat i enlighet med läkemedelslagen. En skriftlig ansökan kan göras fritt formulerat, såvitt den innehåller följande uppgifter:

1) sökandens namn eller sammanslutningens firma och kontaktuppgifter, företags- och organisationsnummer samt adresserna till de försäljningsställen där nikotinpreparat säljs,

2) hur nikotinpreparaten förvaras samt arrangemangen för övervakning av försäljningen,

3) den försäljningsansvariges namn och kontaktuppgifter, och

4) antalet säljställen och hur de är placerade på försäljningsstället (t.ex. bottenritning).

Ansökan kan skickas per post eller per e-post. Se noggrannare adressuppgifter här(öppnas i ett nytt fönster).

Den som beviljats tillstånd för detaljhandel med nikotinpreparat ska underrätta kommunen om förändringar i de uppgifter som angetts i tillståndsansökan samt om upphörande med försäljningen.Kommunen underrättar i sin tur Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet om beviljade tillstånd och om upphörande med försäljning.

Behandlingstider för ansökningar

Verkställda behandlingstider år 2023 för verksamheter som inte får inledas utan beslut:

0-5 arbetsdagar 4 st

5-10 arbetsdagar 2 st

Verksamheter som kräver tillstånd är anläggningar som levererar hushållsvatten, anläggningar i livsmedelsbranschen samt minutförsäljningstillstånd för tobak och nikotinpreparat. Behandlingstiden räknas från det att allt behövligt material kommit in och förutsättningarna att fatta beslut har uppstått.

Misstankar om livsmedels- eller vattenburna epidemier utreds av Sydspetsens miljöhälsa. Vid behov sammankallas en mångkunnig utredningsgrupp. Meddelanden om misstänkta epidemier publiceras under rubriken aktuellt.

Om du misstänker en vatten- eller livsmedelsburen epidemi, kontakta häl(öppnas i ett nytt fönster)soinspektören. Om du är i akut behov av vård, var i kontakt med hälsovården.

Allmänt

Hälsoskydd

Livsmedel

Nikotinpreparat

  • Fimea (Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet)

Djur