Till innehållet

Tillsynsplan och taxor

På den här sidan hittar du de aktuella tillsynsplanerna och taxorna för Sydspetsens miljöhälsa.

Tillsynsplanen för Sydspetsens miljöhälsa

Vid uppgörandet av tillsynsplanen för Sydspetsens miljöhälsa beaktas miljöhälsovårdens gemensamma riksomfattande tillsynsprogram .  Vid upprättandet av tillsynsplanen har man också strävat efter att i mån av möjlighet beakta lokala förhållanden och lokala riskfaktorer.

 Eftersom resurserna inte är tillräckliga för en täckande övervakning har övervakningens delområden prioriterats. Strävan är ändå att utföra övervakning inom miljöhälsovårdens samtliga områden.

Uppdateringen av tillsynsplanen 2020-2024(öppnas i ett nytt fönster) inför år 2024 har godkänts av Sydspetsens miljöhälsonämnd den 9.11.2023 (44 §)

Plan för tillsynen över djurens hälsa och välfärd samt över kommunala veterinärtjänster vid Sydspetsens miljöhälsa

Planen(öppnas i ett nytt fönster) gäller åren 2019-2020. Planeperioden har på basen av statligt program förlängts till att gälla också år 2023. Ur planen framgår utvecklingsbehov för och organisation av verksamheten. Planen är en del av miljöhälsovårdens tillsynsplan. Planen har godkänts av Sydspetsens miljöhälsonämnd 15.11.2018, och förlängningen av planeperioden den 3.11.2022

Avgiftstaxa för Sydspetsens miljöhälsa

Enligt livsmedelslagen (297/2006 och 297/2021), hälsoskyddslagen (763/1994), tobakslagen (549/2016) och läkemedelslagen (395/1987) ska kommunen av verksamhetsutövare ta ut avgifter för kontroller, provtagning och undersökningar enligt en tillsynsplan som kommunen godkänt. Också godkännande av objekt, handläggningar av anmälningar och tillsyn som gäller underlåtenhet att iaktta bestämmelser är avgiftsbelagda.

Avgifterna för tillsynen får högst motsvara kostnaden för producerandet av tjänsten och utgör därmed ett självkostnadspris. Timkostnaderna för tillsynspersonalen har beräknats till 64 € år 2023 och 67 € år 2024.

Avgiftstaxan för år 2024(öppnas i ett nytt fönster) med bilaga(öppnas i ett nytt fönster) har godkänts av Sydspetsens miljöhälsonämnd den 9.11.2023 och den tillämpas från och med den 1.1.2024.