Siirry sisältöön

Taksat ja maksut

Ympäristölautakunta hyväksynyt: 26.10.2023 § 166 

Astuu voimaan: 1.1.2024

Luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan
tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä kunnalle
maksun, jonka perusteet määrätään tässä taksassa maankäyttö- ja
rakennuslain (MRL) 145 §:n ja muiden säännösten *) nojalla. 

*) Aravalaki 
Maaseutuelinkeinolaki 
Pelastustoimilaki 
Väestötietolaki 
Uhkasakkolaki 

Naapuruussuhdelaki
ja näihin liittyvät asetukset 

Johtokunta hyväksynyt: 3.10.2023 § 57

Kaupunginvaltuusto hyväksynyt tonttijohdon saneeraustaksa: 7.3.2023 § 8

Astuu voimaan: 1.1.2024

Ympäristölautakunta hyväksynyt: 07.12.2023 § 185

Astuu voimaan: 1.1.2024

Taksa, jonka mukaan kunnalle suoritetaan maksu kiinteistötoimitusmaksulain (558/95)  1 §:ssä tarkoitetuista toimituksista, toimenpiteistä ja tehtävistä.
Kiinteistötoimitusmaksutaksa (pdf) (132 KB)(avautuu uuteen ikkunaan)

Ympäristölautakunta hyväksynyt: 07.12.2023 § 185
Astuu voimaan: 1.1.2024

Maankäyttö-
ja rakennuslain alaiset taksat on yhdistetty omaksi taksaksi (Taksa asemakaavan
ja tonttijaon muutoksista, Taksa rakennusvalvontamittausten osalta, Taksa
asemakaavan ja ranta-asemakaavan pohjakartan hyväksymisestä). Lisäksi tähän taksaan
on lisätty poikkeuslupiin, suunnittelutarveratkaisuihin ja maisematyölupiin
liittyvät taksat, jotka ovat aikaisemmin olleet Rakennusvalvonnan tarkastus- ja
valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut.

Ympäristölautakunnan hyväksymä 8.4.2015 § 35

Ympäristönsuojelulain (527/2014), vesilain (587/2011), jätelain (646/2011) ja merenkulun ympäristönsuojelulain (1672/2009) mukaisen luvan, ilmoituksen tai muun asian käsittelystä peritään käsittelymaksu tämän taksan mukaisesti. Taksan mukainen maksu peritään esimerkiksi myös valvontaohjelmaan perustuvista luvanvaraisen ja rekisteröitävän toiminnan määräaikaistarkastuksista.

Ympäristölautakunta hyväksynyt: 07.12.2023 § 185 
Astuu voimaan: 1.1.2024

Jokainen, jolle kaupunki varaa tontin, tilan tai maa-alueen on
velvollinen maksamaan varausmaksua kaupungille seuraavalla tavalla.

Ympäristölautakunta hyväksynyt: 2.12.2021 § 192
Astuu voimaan: 1.1.2022

Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja
ottamistoiminnan valvonnasta sekä muista viranomaistehtävistä luvan
hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan maaaineslain (555/81) 23 §:n sekä maankäyttö- ja rakennuslain (132/99)
145 §:n nojalla kunnalle tämän taksan mukaan määräytyvän maksun.

Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta suoritettavat maksut (pdf) (449.3 KB)

Ympäristölautakunta hyväksynyt: 07.12.2023 § 185
Astuu voimaan: 1.1.2024

Tulosteet digitaalisesta aineistosta ja kopiot, numeerinen kartta-aineisto sekä kiinteistön muodostuskustannuksia.

Kartta- ja paikkatietotuotteiden hinnasto (pdf) (142 KB)(avautuu uuteen ikkunaan)

118/55/2013

 TL 19.02.2014 § 36                     

Hangon
kaupungin maakaatopaikalla noudatetaan voimassa olevan ympäristöluvan ehtoja.
Sinne on hankittu ja asennettu valmiiksi automaattinen portti- ja
kameravalvontalaitteisto.  Laitteiston
avulla on tarkoitus kontrolloida alueelle tuotavien massojen määrää ja laatua.
Laitteiston antaman tiedon avulla hoidamme myös laskutuksen.  

Taksa maankaatopaikka 2014 eteenpäin(avautuu uuteen ikkunaan)

Kaivuluvat

Kaivulupamaksu

Yleisten alueiden käyttömaksu