Till innehållet

Anslagsanmälan och material för hörande

Anslagsanmälan hålls till kommuninvånarnas påseende i stadens allmänna datanät tills sista dag för sökande av ändring.

Anslagsanmälan om givande av beslut om tillstånd för miljöåtgärder (128 § i MBL)

Stadsgeodeten avger beslut över nedan nämnda tillståndsansökningar på den dag för utfärdandet som antecknats här invid, varvid beslutet anses ha kommit samtliga vederbörande till kännedom. Tillståndsbeslutet och därtill anslutna handlingar finns till påseende:

Hangö stad
Tekniska och miljöverket
Sandövägen 2
10960 Hangö norra

OBS! Det bör avtalas om besöket skilt, tfn 040135 9283.

Anslagsanmälan om givande av beslut om tillstånd för miljöåtgärder 22.5.2024 (pdf)(öppnas i ett nytt fönster)

Dag för givande av beslut – sista dag för sökande av ändring 3.6. – 17.6.2024. Den som är missnöjd med beslutet har rätt att få ärendet behandlat i miljönämnden. Rättelseyrkandet bör göras skriftligen till miljönämnden inom 14 dagar från delgivningsdagen denna dag icke medräknad.

Publicerad 27.5.2024

ANSLAGSANMÄLAN OM GIVANDE AV BESLUT OM UNDANTAG (171 § MBL), ANSLAGSANMÄLAN OM GIVANDE AV BESLUT OM PLANERINGSBEHOVSPRÖVANDE (137 § MBL)

Miljönämnden avger beslut över nedan nämnda tillståndsansökningar på den dag som antecknats här invid, varvid beslutet anses ha kommit samtliga vederbörande till kännedom. Tillståndsbeslutet och därtill anslutna handlingar finns till påseende:

Hangö stad
Tekniska och miljöverket
Sandövägen 2
10960 Hangö

OBS! Det bör avtalas om besöket skilt, tfn 040 135 9283.

Miljönämndens beslut 18.4.2024 § 55

Linjegatan 44. Undantag från detaljplanebestämmelsen.

Linjegatan 44, anslagsanmälan och utdrag ur protokoll (pdf)

Linjegatan 44, bilagor (pdf)

Miljönämndens beslut 18.4.2024 § 56

Norrgårdsgatan 27. Undantag från detaljplanebestämmelsen.

Norrgårdsgatan 27, anslagsanmälan och utdrag ur protokoll (pdf)

Norrgårdsgatan 27, bilagor (pdf)

Miljönämndens beslut 18.4.2024 § 57

Kyrkvägen 196. Byggande av bostadshus och ekonomibyggnad.

Kyrkvägen 196, anslagsanmälan och utdrag ur protokoll (pdf)

Kyrkvägen 196, bilagor (pdf)

Dag för givande av beslut – sista dag för sökande av ändring 6.5 – 5.6.2024. Besvär över besluten kan anföras hos Helsingfors förvaltningsdomstol inom 30 dagar räknat från den dag man fått kännedom om beslutet.

Publicerad 29.4.2024