Till innehållet

Försöket med tvåårig förskoleundervisning 2021-2024

Hangö stad är med i Undervisnings- och kulturministeriets försök.

I augusti 2021 inleds ett försök med tvåårig förskoleundervisning i Finland. Sammanlagt får cirka 10 000 femåringar delta i försöket: omkring hälften av dem började förskolan inom ramen försöket 2021 och den andra hälften 2022. Det tvååriga försöket med förskoleundervisning ska stärka jämlikheten i utbildningen genom att öka barnens deltagande i förskoleundervisningen som en del av småbarnspedagogiken. Försöket ska därtill utveckla förskoleundervisningens kvalitet och genomslag ur olika aspekter, utreda kontinuiteten mellan småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och den inledande undervisningen, utreda familjernas serviceval samt få information om hur tvåårig förskoleundervisning påverkar barns förutsättningar för utveckling och lärande samt deras sociala färdigheter och utvecklingen av en sund självkänsla. För de barn som valts ut till försöket är den tvååriga förskoleundervisningen förpliktande.

Barn i Hangö stad har valts till försöksgruppen, staden ordnar tvåårig förskoleundervisning från hösten 2021.

Det betyder att vårdnadshavaren eller någon annan laglig företrädare för ett barn
som hör till försöksgruppen ska säkerställa att barnet deltar i förskoleundervisning
som varar i två år eller i annan verksamhet genom vilken målen för den tvååriga förskoleundervisningen uppnås.

Barn födda 2016 inleder försöket med tvåårig förskoleundervisning i augusti 2021 och barn födda 2017 i augusti 2022.

Avgiftsfrihet och skolreseförmåner inom förskoleundervisningen

Den tvååriga förskoleundervisningen är avgiftsfri. Den ordnas vanligen 4 timmar per dag med iakttagande av arbetstiderna och skolloven inom den grundläggande utbildningen. Om barnet utöver den tvååriga förskoleundervisningen deltar i kompletterande småbarnspedagogik, kan tiden i småbarnspedagogik vara avgiftsbelagd.

Om elevens resa från hemmet till förskoleundervisningen är längre än fem kilometer, har eleven enligt lagen om grundläggande utbildning (32 §) rätt till understöd eller fri transport direkt från hemmet till förskoleundervisningen. En elev i förskoleundervisning har rätt till understöd eller fri transport också när resan med beaktande av elevens ålder och andra omständigheter skulle vara alltför svår, ansträngande eller farlig. Förskoleundervisningen sker i första hand med en transport som ordnas av familjen och som kommunen bistår med. I andra hand ordnar kommunen transporten.

I den tvååriga förskoleundervisningen iakttas den nya undervisningsplanen.

I förskoleundervisningen får barnen bekanta sig med nya saker som väcker deras intresse genom lek och genom att undersöka dem, eller på något annat sätt som är lämpligt för små barn. Varje barn har möjlighet
att lära sig i sin egen takt. Två år ger barnen och lärarna mer tid att bekanta sig med olika saker och interagera samt fördjupa sig i sådant som verkligen väcker barnens intresse.

Förutom mångsidig verksamhet ingår också vilostunder, god mat och omsorg i förskoleundervisningen. Vårdnadshavarna är en viktig resurs i förskoleundervisningen, vilket innebär ett nära samarbete med hemmen. Den tvååriga förskoleundervisningen stärker barnens sociala färdigheter och förmåga att lära sig, och ger samtidigt en god grund för att i sinom tid övergå till grundskolans första klass.

Stöd för växande och lärande

I försöket med tvåårig förskoleundervisning stärks stödet för barnets växande och lärande. Barn som deltar i tvåårig förskoleundervisning har rätt att vid behov få stöd för utveckling, lärande och välbefinnande. I försöket ingår stödet för växande och lärande enligt lagen om grundläggande utbildning (stöd i tre steg) samt elevvården enligt lagen om elev- och studerandevård även för femåringarnas del. Stödet planeras i samarbete med vårdnadshavarna.

Läs mera om stödet, länk till sidan Stöd formerna inom förskoleundervisningen

Växelvist boende

Barnets boningsort grundar sig på barnets officiella hemadress.

Om barnet bor växelvis i olika kommuner är detta inte något hinder för att delta i försöket med förskoleundervisning i hemkommunen. Under den tvååriga förskoleundervisningen kan barnet inte delta i förberedande undervisning före den grundläggande utbildningen.

Uppföljningsundersökning av försöket och
försöksregistret

Försöket med tvåårig förskoleundervisning följs upp och utvärderas genom ett forskningsprojekt. Syftet med undersökningen är att utreda hur syftet med försöket uppnåtts och bl.a. granska hur försöket ordnas i kommunerna, hur den tvååriga förskoleundervisningen påverkar barnen samt personalens, vårdnadshavarnas och barnens erfarenheter. Barnen kommer att delta i utvärderingar som ingår i undersöningen, och i egenskap av vårdnadshavare kan ni också bli intervjuade. Ni kommer att kontaktas av
forskarna som gör undersökningen längre fram.

Uppgifter om barns deltagande i den tvååriga förskoleundervisningen förs i enlighet med lagen om försöket in i Utbildningsstyrelsens försöksregister. Även om barnet inte deltar i tvåårig förskoleundervisning på försöksverksamhetsstället, registreras uppgifter om barnet i försöksregistret. Syftet med uppföljningsundersökningen är att utvärdera försöksverksamheten genom att jämföra försöks- och kontrollgruppen. I uppföljningsundersökningen rapporteras inte enskilda barns konsekvensbedömningar eller resultaten av enkäter till vårdnadshavarna, och respondenterna kan inte heller i övrigt identifieras. 

Hur försöket med tvåårig förskoleundervisning påverkar stödet för vård av barn

När det gäller FPA:s förmåner, jämställs barn som deltar i försöket med barn som deltar i förskoleundervisning vid sex års ålder.

När det gäller hemvårdsstödet innebär detta att om ett syskon till ett under treårigt barn som är berättigat till stöd för hemvård deltar i försöket med tvåårig förskoleundervisning, betalas vårdpenning för barnet till fullt belopp (65,97 €/mån.). Om barnets syskon utöver försöket med tvåårig förskoleundervisning även deltar i kompletterande kommunal småbarnspedagogik, betalas ingen vårdpenning för barnet.

Om familjen får stöd för hemvård av barn, ska den underrätta Folkpensionsanstalten om deltagandet i försöket. 

Här kommer du till E-tjänsten MittFPA(du byter till en annan tjänst)