Siirry sisältöön
Esikoulun tila

Esiopetus

Esiopetus on jatkumo varhaiskasvatuksesta esiopetukseen ja esiopetuksesta perusopetukseen.

Esiopetus on tärkeä kasvamisen ajanjakso

Esiopetus on kuusivuotiaan elämässä tärkeä kasvamisen ajanjakso. Uusia taitoja opitaan leikkimällä, liikkumalla, kokeilemalla ja tutkimalla. Vuorovaikutustaidot karttuvat toisten lasten ja aikuisten kanssa.

Äidinkieli ja satujen rikas maailma, kuvallisen ilmaisun ja kädentaitojen monenlaiset muodot, musiikki ja teatterileikit sekä liikunta niin sisällä kuin lähiympäristössäkin retkeillen tarjoavat lapsille paljon mahdollisuuksia oppia uutta ja saada positiivisia kokemuksia yhdessä. Vähitellen kehittyvät lukemisen ja kirjoittamisen valmiudet. Myös matemaattista ajattelua – mittaamista ja luokittelua, vertailua sekä numeroiden tuntemista harjoitellaan. Arkisista tilanteista, kuten ruokailusta ja pukeutumisesta selviäminen sekä itsestä ja toisista huolehtiminen, ovat tärkeitä esikoululaisen taitoja, joita opetellaan aikuisen tukemana.

Lasten osallisuus toiminnan suunnittelussa otetaan huomioon. Lapsia kuunnellaan, kuullaan ja heidän kanssaan keskustellaan. Esiopetuksen toimintaa suunnitellaan, toteutetaan ja arvioidaan yhdessä lasten, esiopetuksen henkilöstön ja huoltajien kanssa. Jokainen lapsi saa tuntea olevansa ainutkertainen ja arvokas juuri sellaisena kuin on, ja tarvittaessa myös varhaiserityiskasvatuksen tukea on saatavilla.

Esiopetuksen opetussuunnitelma liittää esiopetuksen toiminnan kunnan muuhun toimintaan lasten ja nuorten suotuisan kasvun, hyvinvoinnin ja oppimisen edistämiseksi. Esiopetuksen tehtävä varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen sillanrakentajana vaatii tiivistä yhteistyötä sekä varhaiskasvatuksen että perusopetuksen henkilöstön kanssa, lasten oppimisen yhtenäisen polun turvaamiseksi. Opetussuunnitelma on laadittu tiiviissä yhteistyössä esiopetuksen ja perusopetuksen kesken.

Esiopetukseen ilmoittautuminen

Perusopetusasetus 23§ edellyttää huoltajia hakemaan lapselleen esiopetuspaikkaa. Esiopetukseen ilmoittautuminen tapahtuu  sähköisesti.

Sähköinen hakeminen esiopetukseen(siirryt toiseen palveluun)

Esiopetuksen sisältöä ohjaa valtakunnallinen sekä Hangon kaupungin esiopetussuunnitelma

Hangon kaupungin esikouluoppilailla on oikeus maksuttomaan kuljetusetuuteen heidän vakituisesta, väestörekisteriin merkitystä asuinpaikastaan kaupungin osoittamaan esikouluun, jos oppilaan matka kotoa esiopetukseen on viittä kilometriä pitempi. Oppilaalla on perusopetuslain (32 §) mukaan oikeus avustukseen tai maksuttomaan kuljetukseen kotoa suoraan esiopetukseen. Esiopetuksen oppilaalla on oikeus avustukseen tai maksuttomaan kuljetukseen myös silloin, kun oppilaan iän ja muiden olosuhteiden takia matka olisi oppilaalle liian vaikea, rasittava tai vaarallinen. Esiopetukseen kuljetaan ensisijaisesti perheen järjestämällä kuljetuksella, jota kunta avustaa. Toissijaisesti kunta järjestää kuljetuksen. Päätöksen kuljetusetuudesta näissä tapauksissa tekee varhaiskasvatuksen johtaja Birgitta Mannström, ilman hakemusta. 

Lisätietoa koulukuljetuksista antaa:

Nordström Heidi

hallintosihteeri

Sivistyskanslia

040 135 9205