Siirry sisältöön

Kaavoitus

Kaavoituksella järjestetään ja ohjataan alueiden käyttöä ja rakentamista.

Hangossa kaavoitustoimi kuuluu ympäristölautakunnan toimialaan. Hangon kaupungin hallinnossa kaavoitustoimesta vastaa maankäyttöosasto.

Näillä sivuilla esitellään Hangon kaupungissa vireillä olevat ajankohtaiset kaavaprojektit. Voimaan tulleet kaavat löytyvät Hangon kaupungin karttapalvelu Louhesta(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun).

Yleiskaava on kunnan yleispiirteinen maankäytön suunnitelma. Yleiskaava voi koskea koko kuntaa tai sen tiettyä osa-aluetta, jolloin sitä kutsutaan osayleiskaavaksi. Kunnat voivat laatia myös yhteisen yleiskaavan. Kaava esitetään kartalla, ja siihen liittyy kaavamerkinnät ja -määräykset sekä selostus.

Yleiskaavan sisältövaatimukset

Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 39 pykälän mukaan yleiskaavaa laadittaessa on otettava huomioon

 • yhdyskuntarakenteen toimivuus, taloudellisuus ja ekologinen kestävyys
 • olemassa olevan yhdyskuntarakenteen hyväksikäyttö
 • asumisen tarpeet ja palveluiden saatavuus
 • mahdollisuudet liikenteen, erityisesti joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen, sekä energia-, vesi- ja jätehuollon tarkoituksenmukaiseen järjestämiseen ympäristön, luonnonvarojen ja talouden kannalta kestävällä tavalla
 • mahdollisuudet turvalliseen, terveelliseen ja eri väestöryhmien kannalta tasapainoiseen elinympäristöön
 • kunnan elinkeinoelämän toimintaedellytykset
 • ympäristöhaittojen vähentäminen
 • rakennetun ympäristön, maiseman ja luonnonarvojen vaaliminen
 • virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyys

Yleiskaavan hyväksyminen

Kunta vastaa yleiskaavan laatimisesta. Kaavan hyväksyy kaupunginvaltuusto. Jos kunnat ovat laatineet yhteisen yleiskaavan, sen hyväksyy kuntien yhteinen toimielin.

Asemakaavassa määritellään alueen tuleva käyttö. Kaavassa esitetään mitä säilytetään, mitä saa rakentaa, mihin rakennetaan ja millä tavalla. Kaavassa osoitetaan esimerkiksi rakennusten sijainti, koko ja käyttötarkoitus. Kaava voidaan laatia kokonaiselle asuntoalueelle sisältäen asuin- , työ- ja virkistysalueet tai joskus jopa vain yhdelle tontille. 

Asemakaavaan kuuluvat asemakaavakartta sekä kaavamerkinnät ja -määräykset.  Asemakaavaan liittyy selostus, jossa kerrotaan kaavan tavoitteiden, eri vaihtoehtojen ja niiden vaikutusten sekä ratkaisujen perusteiden arvioimiseksi tarpeelliset tiedot sekä yleisesti kaavan laatimisesta ja keskeisistä ominaisuuksista.

Asemakaavan sisältövaatimukset

Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 54 pykälän mukaan asemakaava on laadittava siten, että luodaan edellytykset terveelliselle, turvalliselle ja viihtyisälle elinympäristölle, palvelujen alueelliselle saatavuudelle ja liikenteen järjestämiselle.

Rakennettua ympäristöä ja luonnonympäristöä on vaalittava, eikä niihin liittyviä erityisiä arvoja saa hävittää. Kaavoitettavalla alueella tai sen lähiympäristössä on oltava riittävästi puistoja tai muita lähivirkistykseen soveltuvia alueita.

Jos asemakaava laaditaan alueelle, jolla ei ole oikeusvaikutteista yleiskaavaa, on asemakaavaa laadittaessa soveltuvin osin otettava huomioon myös yleiskaavan sisältövaatimukset.

Asemakaavan hyväksyminen

Asemakaavan hyväksyy kaupunginvaltuusto.

Ranta-asemakaava on yksityiskohtainen suunnitelma alueen käytön ja rakentamisen järjestämisestä. Ranta-asemakaava tarvitaan, kun halutaan rakentaa vesistöjen rannoille, joilla ei ole asemakaavaa tai rakentamista ohjaavaa yleiskaavaa.

Ranta-asemakaavan sisältövaatimukset

Ranta-asemakaavaa laadittaessa tai sitä muutettaessa sen ohjeena toimii yleiskaava, jos sellainen alueella on. Ranta-asemakaavaa laadittaessa on yleiskaavassa säädettyjen asioiden lisäksi huomioitava, että:

 • suunniteltu rakentaminen ja muu maankäyttö sopeutuu rantamaisemaan ja muuhun ympäristöön; 
 • luonnonsuojelu, maisema-arvot, virkistystarpeet, vesiensuojelu ja vesihuollon järjestäminen sekä vesistön, maaston ja luonnon ominaispiirteet otetaan muutoinkin huomioon; sekä
 • ranta-alueille jää riittävästi yhtenäistä rakentamatonta aluetta.

Ranta-asemakaavan laatimisen kulku

Ranta-asemakaavan voi laatia kunta tai maanomistaja. Ennen ranta-asemakaavan laatimiseen ryhtymistä on kuitenkin oltava yhteydessä kaupungin maankäyttöosastoon.

Ranta-asemakaavan laatimisen kulku vastaa normaalia asemakaavaprosessia, myös silloin kun kaavan laatii maanomistaja. Siihen sisältyy osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) sekä mahdollisten selvitysten laadinta, maankäyttö- ja rakennuslain mukainen kaavasta tiedottaminen sekä osallisten kuuleminen. Ranta-asemakaavan laatimiskustannukset maksaa maanomistaja.

Ohjevideo kaavojen katsomiseen karttapalvelussa