Till innehållet
Planer som fått laga kraft stannar på denna sida tills dom har förts över till stadens kartservice Louhi. Planer som har trätt i kraft hittas på Louhi.


Syftet med generalplanen är att i allmänna drag styra placeringen av samhällets olika funktioner, såsom boende, service, arbetsplatser och grönområden, samt att samordna de olika funktionerna. I generalplanen anges principerna för den eftersträvade utvecklingen och den styr områdets detaljplanering.

Nedan hittas de aktuella generalplaneprojekten i Hangö stad.

En detaljplan är till generalplanen baserad detaljerad plan för områdesanvändning, vars syfte är att anvisa behövliga områden för olika ändamål och att styra byggandet och annan markanvändning. Med detaljplanen skapas förutsättningar för en hälsosam, trygg och trivsam levnadsmiljö, regional tillgänglighet av tjänster och organisering av trafiken. Nedan hittas de aktuella detaljplaneprojekten i Hangö stad.

En stranddetaljplan behövs då man vill bygga vid stränder som inte har en detaljplan eller en generalplan som styr byggande. Stranddetaljplanen kan utfärdas av kommunen eller av markägaren. Nedan hittas de aktuella stranddetaljplaneprojekten i Hangö stad.

Delaktiga har möjlighet att påverka beredningen av planen under planläggningsprojektet. På denna sida får du information om deltagandet i planläggning.

Planläggningsförfarandet samt informationen om utgångspunkterna, målen och eventuella alternativ för planeringen när planer bereds skall ordnas så att markägarna på området och de vars boende, arbete eller övriga förhållanden kan påverkas betydligt av planen samt de myndigheter och sammanslutningar vars verksamhetsområde behandlas vid planeringen (intressent) har möjlighet att delta i beredningen av planen, bedöma verkningarna av planläggningen och skriftligen eller muntligen uttala sin åsikt om saken.

(Markanvändnings- och bygglag 62 §)

Då planen anhängiggjorts

Planläggning börjar med utarbetande av ett program för deltagande och bedömning (PDB) som ska skickas till intressenterna. I PDB presenteras planläggningens mål, delaktiga, grunder och ungefärligt tidtabell. Från PDB får du också veta vem som är planläggningens kontaktperson. Planläggningens PBD är tillgänglig från stadens nätsida på planläggningens egna sidor.

Deltagandet i beredningsfasen av planen

Delaktiga har möjlighet att påverka planläggningen i planens beredningsfas. Under beredningsfasen kan det arrangeras informations- och diskussionstillfälle för allmänheten och/eller utkastet av planen kan läggas fram till påseende. Information om framläggandet annonseras i lokala tidningar och på stadens nätsidor. Under framläggandet har allmänheten möjlighet att framföra åsikter om planen. Åsikterna ska riktas till Tekniska och miljöverkets registerbyrå.

Deltagandet i förslagsfasen

Kommunmedlemmar och delaktiga har möjlighet att göra anmärkningar om planen i förslagsfasen. Planförslaget läggs alltid fram för påseende i 30 dagar (MBL 65 §). Information om framläggandet annonseras i lokala tidningar och på stadens nätsida. Anmärkningarna ska riktas till Tekniska och miljöverkets registerbyrå. I förlagsfasen är det möjligt att arrangera informations- och diskussionsmöte för allmänheten.