Till innehållet

Stadens inomhusluftgrupp

Staden har en mångprofessionell inomhusluftgrupp, vars målsättning är att förenhetliga praxis och samarbeta vid skötseln av inomhusluftsärenden och säkerställa informationsgången till berörda parter.

Till stadens inomhusluftgrupp hör

  • chefen för intern service
  • arbetarskyddschefen
  • förmannen för respektive problemutrymme
  • hälsoinspektör från miljöhälsovården 
  • arbetarskyddsfullmäktige
  • reprsentant(er) för företagshälsovården 
  • den som ansvarar för städningen av fastigheterna 
  • informatören 
  • vid behov en representant för personalen som använder de berörda utrymmena och/eller någon utomstående sakkunnig