Siirry sisältöön

Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu 2021 – 2024

Hangon kaupunki on mukana Opetus- ja kultturiministeriön esiopetuskokeilussa.

Suomessa aloitettiin elokuussa 2021 kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu. Siihen pääsee osallistumaan yhteensä noin 10 000 viisivuotiasta, joista noin puolet aloittaa kokeilussa vuonna 2021 ja puolet
vuonna 2022. Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun tarkoituksena on vahvistaa koulutuksellista tasa-arvoa lisäämällä lasten osallistumista esiopetukseen osana varhaiskasvatusta. Kokeilussa kehitetään esiopetuksen laatua ja vaikuttavuutta eri näkökulmista, selvitetään varhaiskasvatuksen sekä esi- ja alkuopetuksen jatkumoa, tutkitaan huoltajien palveluvalintoja sekä kerätään tietoa kaksivuotisen esiopetuksen vaikutuksista lasten kehitys ja oppimisedellytyksiin, sosiaalisiin taitoihin ja terveen itsetunnon muodostumiseen.

Hangon kaupungin lapset kuuluu koeryhmään ja kaupunki järjestää kaksivuotista esiopetusta syksystä 2021 alkaen.

Kokeiluryhmään valituille lapsille kaksivuotinen esiopetus on velvoittavaa. Lapsen huoltaja piti huolen siitä, että lapsi joko osallistuu kaksi vuotta kestävään kokeilutoimipaikassa järjestettyyn esiopetukseen tai muuhun kaksivuotisen esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan.

Vuonna 2016 syntyneet lapset aloittavat kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun elokuussa 2021 ja vuonna 2017 syntyneet lapset elokuussa 2022.

Esiopetusaja maksuttomuus ja koulumatkaetuus

Kaksivuotinen esiopetus on maksutonta. Sitä järjestetään tavallisimmin 4 tuntia päivässä noudattaen perusopetuksen työ- ja loma-aikoja. Jos lapsi osallistuu kaksivuotisen esiopetuksen lisäksi täydentävään varhaiskasvatukseen, voi varhaiskasvatusaika olla maksullista. Jos oppilaan matka kotoa esiopetukseen
on viittä kilometriä pitempi, oppilaalla on perusopetuslain (32 §) mukaan oikeus avustukseen tai maksuttomaan kuljetukseen kotoa suoraan esiopetukseen. Esiopetuksen oppilaalla on oikeus avustukseen tai maksuttomaan kuljetukseen myös silloin, kun oppilaan iän ja muiden olosuhteiden takia matka olisi oppilaalle liian vaikea, rasittava tai vaarallinen. Esiopetukseen kuljetaan ensisijaisesti perheen järjestämällä
kuljetuksella, jota kunta avustaa. Toissijaisesti kunta järjestää kuljetuksen. 

Kaksivuotisessa esiopetuksessa noudatetaan uutta kokeiluopetussuunnitelmaa.

Esiopetuksessa tutustutaan lapsia kiinnostaviin asioihin leikkimällä ja tutkimalla sekä muilla pienille lapsille sopivilla tavoilla. Jokaisella lapsella on mahdollisuus edetä oppimisessaan omaa tahtiinsa. Kaksi vuotta antaa lapsille ja esiopetuksen henkilöstölle runsaasti aikaa tutustua ja toimia yhdessä sekä syventyä
aiheisiin, jotka lapsia aidosti kiinnostavat. Monipuolisen toiminnan lisäksi esiopetukseen kuuluu lepohetkiä, hyvää ruokaa ja huolenpitoa. Huoltajat ovat keskeinen voimavara esiopetuksessa, joten yhteistyö heidän kanssaan on tiivistä. Kaksivuotinen esiopetus vahvistaa lasten yhdessä toimimisen ja oppimisen taitoja sekä luo samalla hyvän pohjan siirtyä aikanaan peruskoulun ensimmäiselle luokalle. 

Kasvun ja oppimisen tuki kokeilussa

Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilussa vahvistetaan lasten kasvun ja oppimisen tukea. Kokeiluun osallistuvilla lapsilla on oikeus saada tarpeen mukaan tukea kehittymiseen, oppimiseen ja hyvinvointiin. Perusopetuslain mukainen kasvun ja oppimisen tuki (nk. kolmiportainen tuki) sekä opiskelija- ja
oppilashuoltolain mukainen oppilashuolto ulottuvat kokeilun myötä myös viisivuotiaisiin. Tuki suunnitellaan yhteistyössä huoltajien kanssa. 

Lue lisää tuesta esiopetuksessa, tästä pääset sivulle tuen muodot esiopetuksessa

Vuoroasumisen tilanteet

Lapsen asuinpaikka perustuu lapsen viralliseen kotiosoitteeseen.

Jos lapsi asuu vuorotellen eri kunnissa tämä ei estä lasta osallistumasta esiopetuksen kokeiluun kotikunnassaan. Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun aikana ei voi osallistua perusopetukseen valmistavaan opetukseen.

Kokeilun seurantatutkimus ja kokeilurekisteri

Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilua seurataan ja arvioidaan tutkimushankkeessa.

Tutkimuksen kohteena on kokeilun tarkoituksen toteutuminen, ja siinä tarkastellaan muun muassa kokeilun järjestämistä kunnissa, kaksivuotisen esiopetuksen vaikutuksia lapsiin sekä henkilöstön, huoltajien ja lasten
kokemuksia. Seurantatutkimuksessa lapset osallistuvat arviointeihin ja huoltajia voidaan haastatella. Tutkijat
ovat myöhemmin yhteydessä huoltajiin seurantatutkimuksesta.

Lapsen osallistumisesta kaksivuotiseen esiopetukseen tallennetaan kokeilulain mukaisia
tietoja Opetushallituksen ylläpitämään kokeilurekisteriin.

Vaikka lapsi ei osallistuisi kaksivuotiseen esiopetukseen kokeilutoimipaikassa, hänestä tallennetaan tietoja kokeilurekisteriin. Seurantatutkimuksen tarkoituksena on arvioida kokeilutoimintaa vertaamalla koe- ja verrokkiryhmää. Yksittäisten lasten vaikutusarviointeja tai huoltajien kyselyjen tuloksia ei seurantatutkimuksessa raportoida eikä vastaajia voida muutoinkaan tunnistaa. 

Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun vaikutukset lastenhoidon tukiin

Kokeiluun osallistuvat lapset rinnastuvat Kelan etuuksissa 6-vuotiaana esiopetukseen osallistuviin
lapsiin.

Kotihoidon tuen osalta tämä tarkoittaa, että jos alle 3-vuotiaan kotihoidon tukeen oikeutetun lapsen sisarus osallistuu kokeilun mukaiseen esiopetukseen, hänestä maksetaan täysimääräinen hoitoraha (65,97 €/kk). Jos hän osallistuu esiopetuskokeilun lisäksi täydentävään kunnalliseen varhaiskasvatukseen, hänestä ei makseta hoitorahaa.

Jos lapsesta maksetaan kotihoidon tukea, tulee perheen ilmoittaa kokeiluun osallistumista
Kelalle. Ilmoittaminen käy helpoiten sähköisessä asiointipalvelussa.

Tästä pääset Asiointipalvelu OmaKela(siirryt toiseen palveluun)