Till innehållet

Hälsoskyddstillsyn

Miljöhälsoskyddets uppgift enligt hälsoskyddslagen är att skydda människor från sanitära olägenheter förorsakade av livsmiljön genom att minska eller avlägsna dem eller förhindra uppkomsten av dem. Tillsynen görs i enlighet med en tillsynsplan som miljöhälsonämnden har godkänt.

Enligt 13 § i hälsoskyddslagen ska verksamhetsutövaren senast 30 dygn innan verksamheten inleds göra en skriftlig anmälan till kommunala hälsoskyddsmyndigheten om följande verksamheter:

  • inkvarteringslokal
  • flyktingförläggning
  • för allmänheten öppen konditionssal, motionslokal, bastu, badanläggning, simhall, utebassäng, badstrand
  • skola, läroanstalt, undervisningsplats
  • daghem
  • plats för anordnande av verksamhet som hänför sig till barns och ungas sammankomster
  • verksamhetsenhet som ger fortlöpande vård inom socialvården
  • solarietjänster, verksamhet med ingrepp i huden och skönhetssalonger som förutsätter särskild hygien
  • annan lokal eller inrättning eller verksamhet som, med beaktande av antalet användare eller verksamhetens karaktär, kan orsaka sanitär olägenhet
  • anläggning som levererar hushållsvatten och annat uttag och annan användning av hushållsvatten enligt 18 a § i hälsoskyddslagen

En noggrannare beskrivning av anmälningsskyldiga verksamheter finns i hälsoskyddslagens bilaga(du byter till en annan tjänst).

Anmälan ska göras också då verksamheten ändras väsentligt. Om verksamheten upphör, ska den kommunala hälsoskyddsmyndigheten underrättas skriftligen. Om verksamhetsutövaren byts, ska den nya verksamhetsutövaren underrätta den kommunala hälsoskyddsmyndigheten om saken. 

Sydspetsens miljöhälsas blanketter

ilppa.fi(du byter till en annan tjänst)

Hälsoskyddsmyndigheten ger anmälaren ett intyg över att en anmälan har tagits emot och behandlats. En ansökan behandlas och hälsoskyddsmyndigheten fattar ett beslut i ärendet. Bestämmelser som är nödvändiga för att förebygga sanitär olägenhet kan ges.

Verksamhetsidkarens uppgifter förs in databasen för tillsynsobjekt och för behandlingen av ärendet tas det ut en behandlingsavgift i enlighet med miljöhälsoskyddets avgiftstaxa. Godkända och anmälda verksamheter ingår i den planenliga tillsynen.

Tillsynsenheten tar ut behandlings- och tillsynsavgifter i enlighet med sin avgiftstaxa.

För övervakningen av verksamhet som ingår i den planenliga tillsynen tas det ut en grundavgift som uppgår till 150 euro per år. En del aktörer är befriade från grundavgiften. En lista över verksamhet som är skyldig att betala grundavgift finns i hälsoskyddslagen(du byter till en annan tjänst).