Till innehållet

Undantagslovansökan och bilagor

På denna sida ges instruktioner för ifyllandet av undantagslovansökan samt information om de nödvändiga bilagorna.

Undantagslov ansöks genom Lupapiste.fi -tjänsten.

I en ansökan för undantag ska presenteras av
vilken bestämmelse man söker avvikelse från samt vilka orsaker och motiveringar
det finns för att bevilja undantag. Det måste finnas särskilda orsaker för
beviljande av undantag. Den planerade byggande måste presenteras
i detalj.

För en undantagslovansökan krävs

  • ansökan med motiveringar
  • situationsplan
  • utdrag ur fastighetsregistret
  • lagfartsbevis
  • bevis på hörande av grannar

Ytterligare kan det behövas fullmakter ifall den som ansöker om lov är
annan än fastighetsägaren (t.ex. ombudman).

För att göra beslut i lovansökan kan det fallvis behövas också
illustrationer och/eller noggrannare planritningar. 

För att försäkra lovärendens säkra hantering i allmänna informationsnätverk, förutsätter vi i fortsättningen att sökande eller den av sökande befullmäktigade planeraren/representanten lämnar in anonymiserade dokument till oss. Anonymiserade dokument får inte innehålla personuppgifter eller andra uppgifter som man inte får publicera i öppna informationsnätverk. I dessa dokument får inte finnas till exempel underskrifter, personbeteckningar eller då sökande är en privatperson, sökandens namn eller andra personers namn – och inte heller annan information, som gör det möjligt att identifiera personen direkt eller indirekt.

Av situationsplanen och andra ritningar skickas in både en underskriven version, och en anonymiserad version. Inte heller i pdf-filens namn eller bakgrundsinformation bör finnas personuppgifter. Om ni bifogar lagfartsbevis eller intyg över arrenderätt, välj en sådan version där personbeteckningen inte är med.

Mer information av ansökans exaktare innehåll ges av tillståndsberedare (kontaktuppgifter nedan).

Ansökanden kan höra intressenter eller staden kan också sköta hörande enligt i kraft varande taxa. Då intressenter hör ska man presentera byggprojektet samt situationsplan och möjliga andra bilagor (illustration).

Blankett för att höra intressenter(öppnas i ett nytt fönster)

Undantag kan ansökas också genom en utskrivbar blankett(öppnas i ett nytt fönster). Den fyllda blanketten skickas till Tekniska och miljöverket vid adressen

Hangö stad / Tekniska och miljöverket
Sandövägen 2
10960 HANGÖ

Taxor

Luukkonen Kukka-Maaria

stadsgeodet

Markanvändningsavdelningen

040 135 9281