Till innehållet

Taxa av tillfälligt användning av allmänna områden

Direktiven för byggåtgärder och andra arbeten vid tillfällig användning av allmänna områden har preciserats. Den kommuntekniska avdelningen vid Hangö stad förvaltar, underhåller och bygger allmänna gatu- och parkområden. Dessa områden kan hyras av privatpersoner och företag som tillfälliga byggarbetsplatser. Tillfälliga arbeten är till exempel bygg- eller lyftarbeten, renovering av fastigheter, flyttningar, snöröjning, film- och tv-produktion, för vilka det på allmänt område finns behov att utplacera t.ex. en byggnadsställning, ett arbetsutrymme, lyftanordning, ett bytesflak, en container eller barack.

Tillfällig användning av allmänna områden kräver tillstånd för att undvika kollisioner med till exempel arbeten på stadens infrastruktur. Dessutom har en taxa fastställts för uthyrning av område, som grundar sig på områdets storlek och hyrestidens längd. För en tid på under 1 dygn uppbärs ingen avgift.

En ansökan om tillstånd måste göras minst 7 dagar före det planerade arbetet påbörjas. Tillfälligt nyttjande av allmänna områden får påbörjas först när Tekniska och miljöverket har utfärdat ett tillstånd och de villkor för att påbörja arbetet som anges i tillståndet är uppfyllda. För verksamheten utfärdar myndigheten ett tillståndsnummer och en tillståndsskylt, som ska fästas på en väl synlig plats på det reserverade området, till exempel på en byggnadsställning eller en arbetsplatsinhägnad.

Den nya policyn och taxora träder i kraft den 1.1.2024.

Skicka din ansökan till: aluekayttoluvat@hanko.fi


Bifoga till ansökan:
-Namn och telefonnummer till den sökandes ansvariga person
-Faktura-adress
-Adress och areal för området som ska ansökas, vid behov bifoga en kartbilaga
-Arbetets start- och slutdatum
-Beskrivning av arbetet som ska utföras, vid behov bifogade bilder och förklaring

Mer information fås av Kommuntekniska avdelningen

Bilaga 1

Allmänna taxor 2024 prislista (pdf) (6.3 KB)(öppnas i ett nytt fönster)

Bilaga 2

Taxa Exempel 2024 (pdf) (44.6 KB)(öppnas i ett nytt fönster)