Till innehållet

Miljötillstånd

Verksamhet som medför risk för förorening av miljön behöver tillstånd enligt miljöskyddslagen.

Beroende på verksamhetens omfattning beviljas miljötillstånd i Hangö antingen av kommunens
miljöskyddsmyndighet, Miljönämnden, eller av Regionförvaltningsverket i Södra Finland. Tillståndsprocessen i kommunen tar minst tre månader, vilket bl.a. inkluderar en två månader lång kungörelsetid.

Verksamheten får inte inledas innan tillståndsbeslutet för verksamheten har vunnit laga kraft. Därför lönar det sig att lämna in ansökan i god tid före verksamheten ska inledas.

Blanketter och anvisningar för ansökan om miljötillstånd

 

Registreringspliktig verksamhet

Registreringspliktiga verksamheter är de verksamheter som nämns i bilaga 2 till miljöskyddslagen, dvs.:

  • energiproducerande anläggningar med en bränsleeffekt på mindre än 50 megawatt
  • distributionsstationer för flytande bränsle
  • asfaltstationer
  • kemiska tvättinrättningar
  • verksamheter som förbrukar organiska lösningsmedel
  • permanenta betongstationer och fabriker som tillverkar betongprodukter.

Information om registrering enligt miljöskyddslagen