Till innehållet

Underhåll

En av stadens viktigaste uppgifter är att trygga en smidig och säker trafik. Detta innebär i praktiken underhåll av Hangös gatu- och vägnät samt lättrafikleder under alla årstider och alla omständigheter. De vägar och gator staden underhåller sköts i enlighet med gatuklassificeringen.

Allmänt underhåll

Förnyande och reparation av ytbeläggning, inte under midvintern. Renhållning (avlägsnande av smuts och skräp), sugborstning av gatunätet med specialmaskiner under våren. Avlägsnande av sandningssand från körbanorna. Utjämning av grusbeläggningar och
bindande av damm på plangatorna, ingen saltning på grundvattenområden. Underhåll av trafikmärken och vägskyltning.

 Vinterunderhåll

 Snöplogning och halkbekämpning (sandning och saltning av korsningsområden).

Journummer till underhållet  (vintertid) 040 047 3693

Vinterunderhåll vid landsvägar

Ge respons till trafikledsverket  (t.ex. Vt 25, Täktomvägen):

Vinterunderhåll med vägbjörnen

Underhåll enligt underhållsklassificering

Vägarnas och gatornas underhållsnivå grundar sig på underhållsklassificeringen. Enligt
klassificeringen sköts huvud- och uppsamlingsgatorna först varefter underhållet flyttar till tomtgatorna. Lättrafiklederna sköts även i första hand.

Klassificering av underhållsnivån på gator och vägar:

1. Huvudgator, gator som leder till hamnen
2. Uppsamlingsgator, cykelvägar
3. Tomtgator, övriga

Gäddgränds vägarbete, bild Pirjo Nyman

Ansvarsfördelningen för underhåll av gatan

Till vem hör ordning och rengöring? Stad eller markägare?

Ansvarsfördelning för underhåll av gatan

Underhållet av tätortsområdenas gator

Invånarna längs gatorna har en skyldighet att för sin del sörja för att underhållet på tätortsområden kan skötas obehindrat. Den egna tomtens staket och vegetation bör skötas så att de inte förorsakar sikthinder eller annan fara för dem som rör sig på gatuområdet och så att underhållsarbeten kan utföras smidigt året runt.

Underhållsansvaret för kommunens gator och cykelvägar fördelar sig mellan kommunen och fastighetsägaren enligt följande:

Tomtägarens och -innehavarens skyldigheter är att

• avlägsna snö och is från trottoaren vid tomten

• vid behov sanda gångbanan för att förhindra halkning samt att avlägsna sandningssand under våren

• vid behov forsla bort snövallar som samlats på trottoaren eller invid

• hålla diken invid gångbanor, regnvattenrännor, dikestrummor samt dagvattenbrunnarnas lock snö- och isfria

• sörja för tomtanslutningens underhåll, inbegripet öppethållande av dikestrummor

• avlägsna löv, skräp, ogräs och lösa föremål

• snygga upp vegetation med beaktande av trafiksäkerheten, klippa gräsmattan

Kommunens skyldighet är att

• ploga körbanor, cykelvägar och gångbanor och cykelvägar som strukturellt inte kan avskiljas från varandra

• sanda under vintern och avlägsna sandningssand under våren

• sköta asfaltlappningar

• iståndsätta grusvägar

• iståndsätta och reparera trafikmärken och vägmarkeringar

• reparera gatubelysningen

NTM-vägar

På kommunens område finns också trafikleder för vilka statens NTM-central svarar. Kommunen sköter inte om underhållet av statens trafikleder.

Respons kan ges över NTM-centralens trafikleder enligt anvisningarna till Trafikens kundservice på nätsidorna palautevayla.fi(du byter till en annan tjänst) (responskanalen) antingen elektroniskt eller telefonledes. NTM-centralens vägar är bl.a. Täktomvägen och Tvärminnevägen

Karta över NTM vägar

Klippning av häcken i gatukorsningar

Klippning av häcken i korsningar

Trafikmärken

Hangö stads tekniska nämnden beslutar om bestående trafikmärken.

Gatubelysningen

Hangö stads gatubelysning har
under de senaste åren förnyats i en tid då tillverkningen av kvicksilverlampor
upphört. Belysningen har förnyats i riktning mot en som förbrukar mindre energi
och härifrån framöver används endast led-lampor vid förnyandet. Man kan meddela
om trasig belysning via stadens responssystem eller genom att ringa till den
kommunaltekniska arbetsledare eller gatumästaren.

Busshållplatserna

Inom stadsområdet svarar den som svarar för gatans underhåll även för skötseln av hållplatserna,
kontaktuppgifter nedan.

NTM-centralen svarar för skötseln av hållplatser längs statens vägar. Inom staden är det
gatubyggnadsenheten som svarar för hållplatsernas tekniska skick och parkenheten som svarar för renhållningen.

Tilläggsinformation om det tekniska underhållet av hållplatserna ges av gatumästaren och i fråga om renhållningen av parkförmannen.

Ta kontakt

Rejström Mats

arbetsledare

Avdelningen för kommunalteknik

040 083 5382

Hangö Hanko

vinterföresberedskap

Avdelningen för kommunalteknik

040 047 3693

Augustsson Daniel

fackarbetare

Avdelningen för kommunalteknik

Augustsson Guy

specialyrkesarbetare

Avdelningen för kommunalteknik

Böckerman Kurt

chaufför

Avdelningen för kommunalteknik

Isoaho Sebastian

yrkesarbetare

Avdelningen för kommunalteknik

Nylund Mats

yrkesarbetare

Avdelningen för kommunalteknik

Palmqvist Kim

chaufför

Avdelningen för kommunalteknik

Råstedt Jan

chaufför

Avdelningen för kommunalteknik

Söderling Robert

yrkesarbetare

Avdelningen för kommunalteknik