Till innehållet

Medborgarbudget 2024

I stadens budget för 2024 har ett anslag på 20 000 euro avsatts för medborgarbudget (deltagande budget).

Medborgarbudget (deltagande budgetering) är en metod där invånarna bestämmer hur en viss summa pengar ska användas. I medborgarbudgeten kan invånarna lämna in idéer för stadens utveckling. Alla idéer utvärderas och de som är genomförbara röstas fram. Genom att rösta bestämmer invånarna vilken idé/vilka idéer som ska genomföras.

Anvisning / Utvärderingskriterier för förslagen

 • Utvecklingsidén ska vara genomförbar under 2024.
 • Idéer kan lämnas in av privata personer, föreningar/sammanslutningar, skolgrupper och grupper inom småbarnspedagogiken samt företag (dock inte i kommersiellt syfte).
 • Det finns ingen åldersgräns för idégivningen, och en idé kan också lämnas in anonymt.
 • Utvecklingsidén ska falla inom stadens befogenheter och följa bestämmelser och lagstiftningen. (Den ska till exempel inte gälla ett privat markområde.)
 • När du funderar på ditt förslag, vänligen observera att beloppet exempelvis inte räcker till att bygga hela lekparker eller till rekrytering av personal.
 • Idén måste vara inriktad på icke-vinstdrivande, allmännyttigt syfte.
 • Idén får inte strida mot den gällande planen eller stadens beslut.
 • Genomförandet bör inte väsentligt öka årliga återkommande kostnader.
 • Staden har rätt att bearbeta och utveckla idén.
 • Alla förslag går inte nödvändigtvis till omröstningsskedet men kan användas för framtida utvecklingsföremål.

Ge ditt förslag senast 17.5.2024.

Du kan också lämna ditt förslag i bibliotekets initiativlåda. Be att få blanketten och anvisningar från bibliotekets lånedisk.

När enkäten har stängts kommer förslagen att granskas och de som är genomförbara kommer att väljas ut för omröstningsfasen. Målet är att omröstningen ska vara öppen i juni 2024.

 1. Föreslå en idé 19.4-17.5.2024
  Under idéskedet kan du fritt föreslå idéer. Idéskedet har som mål att hitta så många förslag som möjligt på sådana idéer som kan göra Hangö till en allt bättre stad för oss alla. Budgeten kan fördelas på flera idéer.

  För att gå vidare till omröstning måste idéerna uppfylla alla kriterier ovan.

  Idégivarens namn publiceras inte i samband med idéen. Kontaktuppgifter kan lämnas så att utvärderingsgruppen vid behov kan begära ytterligare information.
 2. Utvärderingsskede
  Utvärderingsgruppen går igenom alla föreslagna idéer. En preliminär kostnadsberäkning och möjlig tidtabell för verkställande utarbetas för alla idéer. Idéer som inte uppfyller utvärderingskriterierna slopas vid det här skedet. Idéer som är genomförbara förs till omröstning.
 3. Röstningsskede / juni 2024
  I röstningsskedet kan du ge din röst till de bästa idéerna i enlighet med medborgarbudgeten. De idéer som fått flest röster går vidare till genomförandeskede.
 4. Genomförandeskede / hösten 2024
  De idéer som förverkligas väljs enligt antalet röster och den tillgängliga budgeten. Idéerna förverkligas under 2024.