Till innehållet

Gator

Det finns cirka 130 km skötta gator och cirka 30 km lätt trafikleder i Hangö stad. Stadens gatunät består till stor del av ett småhusdominerat rutnät av färdvägar.

De kommunaltekniska nätverken befinner sig till stor del under gatuområdena. Gatuområdenas genomsnitt är särskilt på äldre bostadsområden trånga vilket ställer utmaningar bl.a. för vinterunderhållet. Kontinuiteten i stadens gatunät avbryts av järnvägen. Banans överfart har skötts med en stor bro och en planövergång. Som ett särdrag bör nämnas den via gatunätet till hamnen ledda tunga trafiken vars smidiga framfart bör tryggas under årets alla omständigheter.

Gäddgränds vägarbete, bild Pirjo Nyman