Till innehållet

Linjering av placering av kablar och ledningar

Ägaren och innehavaren av en fastighet är skyldig att tillåta att en ledning som betjänar samhället eller en fastighet placeras på det område han eller hon äger eller innehar, om inte placeringen kan ordnas på något annat tillfredsställande sätt och till skäliga kostnader. Detsamma gäller mindre anläggningar, konstruktioner och anordningar som hör till ledningarna. En ledning och en annan anordning får inte anläggas så att planläggningen av området eller genomförandet av planen försvåras. Har en överenskommelse om placeringen inte ingåtts med fastighetens ägare och innehavare, fattas beslutet om placeringen av kommunens byggnadstillsynsmyndighet. När beslutet om placeringen fattas skall vikt fästas vid att fastigheten inte orsakas onödig olägenhet.

Linjering av placering av kablar och ledningar på Hangö stads allmänna områden förutsätter stadens tillstånd. Staden arrangerar årligen på särskild kallelse träffar mellan de parter som äger kablar och rörledningar. Vid träffarna genomgås de parternas planer för den närmaste framtiden, som kan ha betydelse för placeringen av kablar och rör.

Tillstånd för omplaceringar av kablar och ledningar i samband med gatornas grundförbättringsprojekt behandlas genom processen för godkännandet av gatuplaner.

Tillstånd för separat placering söks genom en fritt formulerad ansökan ur vilken minst bör framgå var
och när placeringen av kabeln eller röret är avsedd att äga rum. Beviljandet av tillstånd har genom tekniska nämndens beslut delegerats till jordbyggnadschefen som behandlar ansökan och ger tillståndet som ett tjänstemannabeslut. Ansökan skickas både till Hangö stads epost kaivuluvat@hanko.fi och Hangö stads registratur kirjaamo@hanko.fi

Kabelägare har möjlighet att t.ex. i samband med gatornas grundförbättringsprojekt på gatuområdet för eget bruk köpa skyddsrör som installeras i samband med byggnadsarbetena på en plats som överenskommits med kabelns ägare. Målet är att på detta sätt förebygga att gatukonstruktioner i framtiden öppnas på nytt bara för placeringen av kablar. Tilläggsinformation om skyddsrör fås av avdelningen för kommunteknik kaivuluvat@hanko.fi