Siirry sisältöön

Kaapelien ja johtojen sijoitusluvat alueille

Maankäyttö ja rakennuslaki § 161

”Kiinteistön omistaja ja haltija on velvollinen sallimaan yhdyskuntaa tai kiinteistöä palvelevan johdon sijoittamisen omistamalleen tai hallitsemalleen alueelle, jollei sijoittamista muutoin voida järjestää tyydyttävästi ja kohtuullisin kustannuksin. Sama koskee johtoihin liittyviä vähäisiä laitteita, rakennelmia ja laitoksia. Johtoa tai muuta laitetta ei saa rakentaa niin, että vaikeutetaan alueen kaavoitusta tai kaavan toteuttamista. Jollei sijoittamisesta ole sovittu kiinteistön omistajan ja haltijan kanssa, sijoittamisesta päättää kunnan rakennusvalvontaviranomainen. Sijoittamisesta päätettäessä on kiinnitettävä huomiota siihen, ettei kiinteistölle aiheuteta tarpeetonta haittaa.

Kaapelien ja johtojen sijoittaminen kaupungin yleisille alueille edellyttää sijoituslupaa.

Lupaa haetaan vapaamuotoisella hakemuksella, josta tulee selvitä vähintään hakijan yhteystiedot, mihin ja milloin kaapelin tai putken sijoittaminen on tarkoitus toteuttaa. Hakemus toimitetaan sekä Hangon kaupungin spostiin kaivuluvat@hanko.fi ja myös Hangon kaupungin kirjaamoon kirjaamo@hanko.fi

Kaapelien ja johtojen sijoittamisen linjaukset Hangon kaupungin yleisille alueille edellyttää kaupungin lupaa. Kaupunki järjestää vuosittain erillisestä kutsusta tapaamisia kaapeleiden ja putkien omistajatahojen kanssa, jossa käydään läpi molempien osapuolten lähitulevaisuuden suunnitelmia, joilla voi olla vaikutusta kaapeleiden ja putkien sijoittamiseen.   

Katujen perusparannushankkeiden yhteydessä tehtävät kaapeleiden ja johtojen uudelleen sijoittamisten luvat käsitellään katusuunnitelman hyväksymisprosessin kautta.
Erillisen sijoittamisen lupa haetaan vapaamuotoisella hakemuksella, josta tulee selvitä vähintään mihin ja milloin kaapelin tai putken sijoittaminen on tarkoitus toteuttaa. Luvan anto on delegoitu teknisen lautakunnan päätöksellä maanrakennuspäällikölle, joka käsittelee hakemuksen ja antaa luvan virkamiespäätöksenä.
Kaapelin omistajalla on mahdollisuus esim. kadun perusparannushankkeiden yhteydessä ostaa katualueelta omaan käyttöön suojaputkia, jotka asennetaan rakennustöiden yhteydessä kaapelinomistajan kanssa yhdessä sovittuun paikkaan. Tällä pyritään ehkäisemään katurakenteen uudelleen avaamista tulevaisuudessa pelkästään kaapelien sijoittamisen vuoksi.  Tyhjien suojaputkien sijaintitiedustelut pyydetään Kuntatekniikkaosastolta kaivuluvat@hanko.fi