Till innehållet

HÄLSOSKYDD

Bostadsinspektion

Hälsoinspektörerna
kan utföra bostadsinspektioner för att utreda om det i en bostad kan
förekomma sanitär olägenhet i enlighet med hälsoskyddslagen.
Målsättningen är att första inspektionen görs inom tre månader från det
att anmälan anlänt.

Info om hushållsvatten

Här finns info om vad som definieras som hushållsvatten, om vilken lagstiftning som tillämpas på olika typer av hushållsvattenanläggningar och hur du ska gå tillväga för att undersöka vattenkvaliteten. Här beskrivs även kort vad man ska göra vid problem med hushållsvattenkvaliteten.

Befrielse från vattenanslutning

Enligt
10 och 11 § i lagen om vattentjänster (119/2001) ska en fastighet som
är belägen inom ett vattentjänstverks verksamhetsområde anslutas till
verkets vattenledning. Befrielse från denna anslutningsskyldighet kan du
läsa mera om i anvisningen.

Toaletter under större tillställningar
Det
finnas tillräckligt med ändamålsenligt utrustade toaletter för både män
och kvinnor under större tillställningar. Här anvisning för
arrangörerna.

Råttanvisning
Vad göra, när man observerar råttor hemma eller på hemmabackan.

LIVSMEDEL

Uppgörande av egenkontrollplan  till anmälda livsmedelslokaler

Renlighetstesti livsmedelslokaler

Anvisning för aktörer som idkar livsmedelsverksamhet i hemmen

Som stöd för
tillämpningen av kraven för märkning av fisk och fiskprodukter har Europeiska kommissionen utarbetat ”Fickguide för den nya konsumentmärkningen”. Guide samt tilläggsupgifter hittar du på Europeiska kommissionens webbsidor.

Information som ska ges om oförpackade livsmedel

TOBAKSPRODUKTER OCH NIKOTINVÄTSKOR

Ansökningsblanketter jämte ifyllningsanvisningar finns här på Valviras nätsidor.

Förbud som gäller försäljning av tobaksprodukter och nikotinvätskor finns här på Valviras nätsidor.

Uppgifter om tobakens egenkontrollplan och dess krav på Valviras nätsidor.

FÖRSÄLJNING AV NIKOTINPREPARAT

Kommunen beviljar på en skriftlig ansökan tillstånd för försäljning av nikotinpreparat, om sökanden har förutsättningar att förvara och sälja nikotinpreparat i enlighet med läkemedelslagen. En skriftlig ansökan kan göras fritt formulerat, såvitt den innehåller följande uppgifter:

1) sökandens namn eller sammanslutningens firma och kontaktuppgifter, företags- och organisationsnummer samt adresserna till de försäljningsställen där nikotinpreparat säljs,

2) hur nikotinpreparaten förvaras samt arrangemangen för övervakning av försäljningen,

3) den försäljningsansvariges namn och kontaktuppgifter, och

4) antalet säljställen och hur de är placerade på försäljningsstället (t.ex. bottenritning).

Ansökan kan skickas per post eller per e-post. Se noggrannare adressuppgifter här.

Den som beviljats tillstånd för detaljhandel med nikotinpreparat ska underrätta kommunen om förändringar i de uppgifter som angetts i tillståndsansökan samt om upphörande med försäljningen.Kommunen underrättar i sin tur Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet om beviljade tillstånd och om upphörande med försäljning.


NYTTIGA LÄNKAR

ALLMÄNT

HÄLSOSKYDD

LIVSMEDEL

NIKOTINPREPARAT

  • Fimea (Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet)

DJUR