Till innehållet

Anmälningar enligt hälsoskyddslagen

Enligt
13 § i hälsoskyddslagen ska verksamhetsutövaren senast 30 dygn innan verksamheten
inleds göra en skriftlig anmälan till kommunala hälsoskyddsmyndigheten om följande
verksamheter:

 • inkvarteringslokal
 • flyktingförläggning
 • för
  allmänheten öppen konditionssal, motionslokal, bastu, badanläggning, simhall, utebassäng,
  badstrand
 • skola,
  läroanstalt, undervisningsplats
 • daghem
 • plats för anordnande av verksamhet som hänför sig till barns och ungas sammankomster 
 • verksamhetsenhet
  som ger fortlöpande vård inom socialvården
 • solarietjänster,
  verksamhet med ingrepp i huden och skönhetssalonger som förutsätter särskild
  hygien
 • annan
  lokal eller inrättning eller verksamhet som, med beaktande av antalet användare
  eller verksamhetens karaktär, kan orsaka sanitär olägenhet
 • anläggning som levererar hushållsvatten och annat uttag och annan användning av hushållsvatten enligt 18 a
  § i hälsoskyddslagen

En
noggrannare beskrivning av anmälningsskyldiga verksamheter finns i hälsoskyddslagens
bilaga
.

Anmälan
ska göras också då verksamheten ändras väsentligt. Om verksamheten upphör, ska
den kommunala hälsoskyddsmyndigheten underrättas skriftligen. Om
verksamhetsutövaren byts, ska den nya verksamhetsutövaren underrätta den
kommunala hälsoskyddsmyndigheten om saken. 

Anläggningar som
levererar hushållsvatten är tillståndspliktiga

Anläggning
som levererar hushållsvatten är verksamhetsutövare som levererar
hushållsvatten från ett distributionsnät eller annat än tillfälligt från en
tankbil eller tankbåt. Hit hör också s.k. partianläggningar, som levererar
vatten till en annan anläggning som levererar hushållsvatten utan att ha egna
slutanvändare.

Anläggningar
som levererar hushållsvatten ska senast tre månader innan verksamheten inleds
hos den kommunala hälsoskyddsmyndigheten ansöka om godkännande av verksamheten.
Verksamheten får inte påbörjas före den har godkänts. Ansökan om godkännande av
verksamheten ska också göras då vattentäkten eller vattenbehandlingen i
väsentlig grad utvidgas eller byggs om eller då det sker väsentliga
förändringar i vattenkvaliteten eller vattendistributionen. En ansökan som
gäller förändringar ska göras senast 30 dygn innan verksamheten i väsentlig
grad ändras.

Behandling av anmälan och
ansökan

Hälsoskyddsmyndigheten ger
anmälaren ett intyg över att en anmälan har tagits emot och behandlats. En
ansökan behandlas och hälsoskyddsmyndigheten fattar ett beslut i ärendet. Bestämmelser
som är nödvändiga för att förebygga sanitär olägenhet kan ges.

Verksamhetsidkarens uppgifter
förs in databasen för tillsynsobjekt och för behandlingen av ärendet tas det ut
en behandlingsavgift i enlighet med miljöhälsoskyddets avgiftstaxa. Godkända
och anmälda verksamheter ingår i den planenliga tillsynen.

Tillsynskostnader

Tillsynsenheten tar ut
behandlings- och tillsynsavgifter i enlighet med sin avgiftstaxa.

För övervakningen av verksamhet som ingår i den planenliga tillsynen tas det
ut en grundavgift som uppgår till 150 euro per år. En del aktörer är befriade
från grundavgiften. En lista över verksamhet som är skyldig att betala
grundavgift finns i hälsoskyddslagen.