Siirry sisältöön

Terveydensuojelulain mukaiset ilmoitukset

Terveydensuojelulain 13 §:n mukaan
toiminnanharjoittajan on viimeistään 30 päivää ennen toiminnan aloittamista
tehtävä kirjallinen ilmoitus kunnan terveydensuojeluviranomaiselle seuraavista
toiminnoista

 • majoitustoimintaan tarkoitettu tila
 • vastaanottokeskus
 • yleisölle avoin kuntosali,
  liikuntatila, sauna, kylpylä, uimahalli, maauimala ja uimaranta
 • koulu, oppilaitos, opetuksen
  järjestämispaikka
 • päiväkoti
 • lasten ja nuorten
  kokoontumiseen liittyvä toiminnan järjestämispaikka
 • jatkuvaa hoitoa antava
  sosiaalihuollon toimintayksikkö
 • solariumpalvelu, ihoa
  rikkova toiminta ja erityistä hygieniaa edellyttävä kauneushoitola
 • sellainen muu
  huoneisto tai laitos tai sellainen toiminta, josta voi aiheutua sen
  käyttäjämäärä tai toiminnan luonne huomioon ottaen terveyshaittaa
 • terveydensuojelulain
  18 a §:n mukainen talousvettä toimittava laitos ja muu talousveden otto ja
  käyttö

Tarkempi listaus ilmoitusvelvollisista
toiminnoista löytyy terveydensuojelulain
liitteestä
.

Ilmoitus on tehtävä myös toiminnan
olennaisesta muuttamisesta. Toiminnan päättymisestä on ilmoitettava
kirjallisesti kunnan terveydensuojeluviranomaiselle. Uuden
toiminnanharjoittajan on ilmoitettava toiminnanharjoittajan vaihtumisesta
kunnan terveydensuojeluviranomaiselle

Talousvettä toimittava laitos on luvanvaraista
toimintaa

Talousvettä toimittavalla
laitoksella tarkoitetaan toiminnanharjoittajaa, joka toimittaa talousvettä
jakeluverkossa tai muuten kuin tilapäisesti tankeista sekä ns. tukkulaitosta, joka
toimittaa vettä toiselle talousvettä toimittavalle laitokselle mutta jolla ei
ole omia loppukäyttäjiä.

Talousvettä toimittavan laitoksen on
haettava toimintansa hyväksymistä kunnan terveydensuojeluviranomaiselta
viimeistään 3 kuukautta ennen suunniteltua toiminnan aloittamista. Talousvettä
toimittava laitos ei saa toimittaa talousvettä ennen hyväksymispäätöstä.
Toiminnan hyväksymistä on haettava myös, jos vedenottoa tai vedenkäsittelyä
laajennetaan tai muutetaan olennaisesti tai jos veden laadussa tai jakelussa
tapahtuu talousveden laadun kannalta olennaisia muutoksia. Toiminnan muutosta
koskeva hakemus on tehtävä viimeistään 30 vuorokautta ennen toiminnan
olennaista muuttamista.

Ilmoituksen ja hakemuksen käsittely

Terveydensuojeluviranomainen antaa ilmoituksen
tekijälle todistuksen ilmoituksen vastaanottamisesta ja käsittelystä. Hakemuksen
johdosta terveydensuojeluviranomainen tekee päätöksen. Terveyshaittojen
ehkäisemiseksi voidaan antaa tarpeellisia määräyksiä.

Toiminnanharjoittajan tiedot tallennetaan
valvontakohdetietokantaan ja asian käsittelystä peritään
ympäristöterveydenhuollon maksutaksan mukainen käsittelymaksu. Ilmoitetut ja
hyväksytyt toiminnot kuuluvat suunnitelmallisen valvonnan piiriin.

Valvonnan maksut

Valvontayksikkö perii maksutaksansa
mukaisia käsittely- ja tarkastusmaksuja.

Suunnitelmalliseen valvontaan kuuluvien toimintojen valvonnasta peritään valvonnan perusmaksu, jonka
suuruus on 150 euroa vuodessa. Osa toimijoista on vapautettu
perusmaksusta. Terveydensuojelulaissa on luettelo
perusmaksuvelvollisista toiminnoista.


YRITTÄJÄN TAVALLISIMMAT ASIAT TERVEYDENSUOJELUVALVONNASSA

*Lupien haku tai terveydensuojelulain mukaisen ilmoituksen tekeminen. Huomioikaa tämä mikäli sinulla on vesilaitos, vanhainkoti, päiväkoti, koulu tai muu ilmoitettava toiminta 

*Tietojen saaminen toiminnoille asetettavista vaatimuksista

*Tietojen antaminen koskien epäilyttyä terveyshaittaa (terveysvaarat)