Till innehållet

Sektorer

Stadens organisation fördelas i fem verksamhetsområden – allmän förvaltning, bildningsväsende, tekniska och miljöväsende, kultur och Sydspetsens miljöhälsa.

Allmän förvaltning
Den allmänna förvaltningen består av tre ansvarsområden:

 • stadskansliet (administration och kommunikation)
 • ekonomi och IT 
 • personal

Den allmänna förvaltningen leds av stadsdirektör Denis Strandell. Ekonomiavdelningens organisation leds av tf. stadskamrer Nina Granqvist. Kanslichef Hanna Höglund leder stadskansliet. Personal- och IT-avdelningen leds av personalchef Nina Granqvist.

Till allmänna förvaltningen hör även val, revision och miljöhälsa.
Inom allmänna förvaltningen arbetar 34 personer och verksamhetens kostnader är cirka 3,8 M€.

Bildningsväsendet
Bildningsväsendet består av tre ansvarsområden:

 • småbarnspedagogik
 • skolverksamhet; grundskolor och gymnasier
 • ungdoms- och idrotsväsendet

Sektorn leds av bildningsdirektör  Karl-Erik Gustafsson. Inom sektorn arbetar cirka 200 personer och verksamhetens kostnader är cirka 15 M€.

Tekniska och miljöverket
Tekniska och miljöverket består av fem ansvarsområden:

 • byggnadstillsyn
 • planläggning och markanvändning
 • kommunteknik (gator, parker, stränder, övriga allmänna områden)
 • miljövård
 • intern service (stadens byggnader, fastighetsskötsel, bespisnings- och
  städningstjänster)

Sektorn leds av tekniska direktören Jukka Horttanainen. Inom sektorn arbetar cirka 100 personer och verksamhetens kostnader är cirka 10 M€.

Kulturväsendet
Kulturväsendet består av fyra ansvarsområden:

 • kulturen
 • museet
 • biblioteket
 • medborgarinstituten

Sektorn leds av kulturdirektör Jennika Friman. Inom sektorn arbetar 17 personer och verksamhetens kostnader är cirka 1,4 M€.

Sydspetsens miljöhälsa 
Sydspetsens miljöhälsa består av två ansvarsområden:

 • miljöhälsoskyddet
 • veterinärvården

Sektorn leds av direktören för hälsoövervakning Katianna Kuula. Inom sektorn arbetar 10 personer och verksamhetens kostnader är cirka 0,9 M€ varav Hangö stads andel är cirka 150.000 euro.