Till innehållet

Äldrerådet

Äldrerådets verksamhet grundar sig på lagen om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre.
 

Äldrerådets uppgift och målsättning är att

  • Delta i och påverka planeringen och beredningen inom stadens olika organ i frågor som har betydelse för serviceutbudet för den äldre befolkningen i en tvåspråkig stad, såsom välbefinnande, hälsa, delaktighet, livsmiljö, boende, rörlighet och möjligheter att klara de dagliga funktionerna.
  • Delta i beredningen av planen för den äldre befolkningens välbefinnande som äldreomsorgslagen förutsätter och i utvärderingen av servicen i samarbete med stadens tjänstemän.
  • Ta initiativ och inlämna motioner samt ge utlåtanden i frågor som berör åldringar och seniorer och framföra seniorers synvinkel i beslutsprocessen inom staden.
  • Främja samarbetet i staden mellan myndigheter, den äldre befolkningen och de föreningar och offentliga samfund som representerar seniorer.
  • Följa upp verksamheten och kvaliteten hos producenter av tjänster till äldre och vid behov föreslå förbättringar av servicen.
  • Upprätthålla kontakt med organisationer för pensionärer och äldre och informera om frågor som berör den äldre befolkningen.

Äldrerådets sammansättning 2023

Stig Sundberg, ordförande                                           ersättare Kerstin Lundqvist
Riitta Leskinen, viceordförande                                  ersättare Marianne Niskanen

medlem  Lille-Mor Remes                                            ersättare  Ann-Mari Sonntag 
medlem  Leena Ahola                                                  ersättare  Kaarina Turpeinen
medlem  Jukka Kaartinen                                            ersättare  Leena Apaja

Föredragande sekraterare Hanna Österlund, välfärdskoordinator

Österlund Hanna

välfärdskoordinator

Stadskansliet

040 135 9215