Till innehållet

Farliga träd

Vad ska man göra när ett träd utgör akut fara för människors liv och hälsa?

Ett träd som utgör akut fara för människorsliv och hälsa kan fällas utan attsöka ett tillstånd för miljöåtgärder.
Den som upptäcker ett träd som utgör omedelbar fara ska kontakta markägaren eller innehavaren. Om hen
inte kan nås och vid brådskande och hotfulla situationer kan räddningsverket kontaktas. Observera att faran
ska vara omedelbar och kan inte t.ex. gälla för rötter som skadar konstruktioner. 

Då ett farligt träd fälls utan ett tillstånd för miljöåtgärder ska trädets farlighet kunna påvisas i efterskott.

Anvisningar för trädfällning i Hangö stad godkänd i miljönämnden 27.5.2021 §93 (pdf) (3.6 MB)

Så här kan du dokumentera att träd
fällts för att de utgjort en omedelbar fara för människors liv och hälsa:

Om du har anlitat en specialist på träd, be om en
skriftlig bedömning. Ur bedömningen ska framgå varför trädet har bedömts utgöra
omedelbar fara. Det kan t.ex. gälla röta och tydliga skador på trädet som
lossnad bark.

Fotografera trädet så att skadorna om möjligt framgår
i närbild. Fotografera trädet i helhet och fotografera också trädet i sin miljö
så det tydligt går att se vilket träd det är fråga om. Det kan också vara bra
att fotografera stubben och trävirket efter att trädet fällts om det är så att röta
och strukturfel då tydligare kan ses.

Staden rekommenderar anlitande av privata experter på träds hälsa (t.ex. arborister) för grundligare
konditionsundersökningar.   
Staden kan utföra en visuell bedömning av trädens kondition för att avgöra om träden kan ses som akut
farliga för människorsliv och hälsa. För bedömningen faktureras en avgift för fältbesöket enligt i kraft varande taxa (filen öppnas i ett nytt fönster).

FRÅGA MARKANVÄNDNINGSAVDELNINGEN OM TILLSTÅND FÖR MILJÖÅTGÄRDER OCH BEDÖMNINGAR (OBS! TELEFONTID PÅ VARDAGAR KL 9.00 – 11.30):

Hellgren Daniela

GIS-ingenjör

Markanvändningsavdelningen

Telefontid 9 – 11.30

040 135 9284

KONTAKTA PARKAVDELNINGEN OM FARLIGA TRÄD PÅ STADENS ALLMÄNNA OMRÅDEN, T.EX. VID GATOR, PARKER OCH REKREATIONSOMRÅDEN :

Boström-Mäkelä Helena

parkförman

Avdelningen för kommunteknik

040 083 5337