Till innehållet

Tillstånd för miljöåtgärder: Fällning av träd på egen eller stadens mark

Trädfällning på detaljplanerade områden kräver i allmänhet ett tillstånd för miljöåtgärder. Tillståndet krävs också om det på området gäller ett byggförbud eller om det enligt generalplan eller stranddetaljplan krävs ett tillstånd för fällning av träd. Ett tillstånd behövs alltid då trädfällningen på dessa områden leder till att stads- eller landkapsbilden förändras.

Träden fyller många funktioner i bebyggd miljö och ska därför inte fällas om det inte finns ett
verkligt behov för det.

Förutom att träd och annan grönska skapar trivsel och välmående är de också kostnadseffektiva och naturliga komplement till tekniska lösningar. Exempelvis minskar trädens skuggning byggnadernas överskott av värme under heta sommardagar och bidrar även till att uppta vatten vid häftiga regn och förhindrar därmed översvämningar.
Träd i stadsmiljö är också viktiga länkar i ett nätverk där utspridda grönområden knyts samman och bildar större helheter för insekter, djur och fåglar att röra sig på. Du har kanske inte tänkt på att ditt gårdsträd är del i en större teknisk och biologisk helhet!

Då ett tillstånd för miljöåtgärder behandlas är det enbart trädets värde i stads- och landskapsbilden som beaktas, enligt markanvändnings- och bygglagen, och inte alla de övriga värden ett träd kan ha. Särskilt värdefulla för Hangös stadsbild är ädelträd, gamla tallar och parkalléer.

BigTreeHERO3000x980DHOK

Träd utgör en väsentlig del av stadsbilden. Också fällande av ett enda träd kan förändra stadsbilden och då krävs ett tillstånd.

Vården av träd i stadens skogar, parker och grönområden hör till avdelningen för kommunteknik. Om ditt ärende gäller dessa hittar ni kontaktinformation här. Också trädfällningar på
dessa områden kräver tillstånd för miljöåtgärder men det är då avdelningen för kommunteknik som söker dessa tillstånd.

Träd på stadens arrendetomter tillhör oftast staden om inte annat har anteckats i arrendekontraktet. De är ändå arrendetagaren som söker om tillstånd för att fälla träd på sin arrendetomt. Med tillståndet informeras om hur träden förs till stadens uppsamlingsplats för dessa.

Träd bör fällas under den period då fåglarna inte häckar. Det rekommenderas att man för
undvikande av person- och egendomsskador anlitar yrkesfolk när det är fråga om
fällning av stora träd. Kom ihåg att också meddela oss när träden fällts då du
beviljats ett tillstånd för miljöåtgärder!

Bekanta dig med vår broschyr: Träd, parker och grönstruktur 

Fråga om tillstånd för miljöåtgärder och bedömningar:

Sarnikorpi Jaana

planeringsassistent

Markanvändningsavdelningen

040 135 9283

Fråga om trädfällningar på stadens allmänna områden:

Boström-Mäkelä Helena

parkförman

Avdelningen för kommunteknik

040 083 5337

Fråga om trädfällningar i samband med bygglov och åtgärdstillstånd:

Virtanen Eveliina

biträdande byggnadsinspektör

Byggnadstillsynsavdelningen

Telefontid kl 10-11:30, På plats mån-ons

019 220 3392

Welander Anders

byggnadsinspektör

Byggnadstillsynsavdelningen

Telefontid kl 10-11:30; Syner

019 220 3390