Till innehållet

Dagvatten

Regn- och smältvatten samt dräneringsvatten från husgrunder som leds bort från de bebyggda områdena kallas för dagvatten. Sådant vatten uppkommer särskilt som ytavrinning från gator, vägar samt byggnadernas ytbelagda gårdar och tak samt från grundvattnets dräneringssystem i allmänhet genom pumpning.

Dagvattenärenden finns med i den operativa planeringen och verksamheten hos flera olika branscher inom stadens tekniska organisation. Dagvattenfrågor behandlas börjande från planering av markanvändning och vattenförsörjning till bebyggandet av privata tomter samt skötsel av allmänna områden och i samband med utveckling och miljöskydd.

En planlagd hantering av dagvattnen blir hela tiden viktigare. I många av klimatförändringens prognoser förutspås regnmängderna öka och därigenom även riskerna för dagvattenöversvämningar då dagvattensystemen inte dimensionerats för att ta hand om de växande vattenmängderna. Okontrollerat dagvatten kan på bebyggda områden förorsaka ökande risker för att konstruktioner blöts ned och därigenom även för olika typer av fuktproblem i konstruktionerna.

Den kommunaltekniska avdelningen vid Tekniska och miljöverket i Hangö stad, tillsammans med affärsverket Hangö Vatten, utvecklar och utför praktiska byggåtgärder i anslutning till dagvattnet.

Information om planering av dagvatten (kommunförbundet): https://julkaisut.kuntaliitto.fi/1481(du byter till en annan tjänst)

Stadens dagvattensystemsområde