Till innehållet

Mätningstjänster vid byggande och gränsvisning

Mätningstjänster erbjuds enbart för ändamål som har direkt anknytning till myndighetsverksamheten. Utmärkning av byggnadens plats och lägessyn i samband med bygglov erbjuds som tjänst. På de områden där staden är fastighetsregisterförare utförs också visning av rå.

Bygglovsprocessens mätningstjänster

Staden erbjuder inte mätningstjänster för ändamål som inte har direkt anknytning till myndighetsverksamheten. Till byggande hör t.ex. utmärkning av byggnadens plats och höjd inför byggstart och lägessyn (byggnadens plats i terrängen). Dessa tjänster är avgiftsbelagda.

Gränsvisning

Staden är registerförare på de detaljplanerade områdena och på dessa områden erbjuder också staden gränsvisning. Tjänsten är i regel avgiftsfri.

Gränsvisning är en inofficiell mätningsåtgärd där man fastställer var de råmärken som antecknats i fastighetsregistret finns i terrängen. Vid gränsvisningen visas råmärkets plats i terrängen och nya råmärken kan inte byggas. Om ett råmärke har försvunnit och man vill ha en ny i dess ställe, behövs en rågångsförrättning, vilket är en fastighetsförrättning.

Mätningstjänst vid byggande och gränsvisning

Tusa Ari

mätningsman

Markanvändningsavdelningen

040 021 3714