Till innehållet

Reservering och arrendering av tomt

De viktigaste reserverings- och överlåtelsevillkoren för småhustomter.

Reservering

Tomterna reserveras av miljönämnden eller stadsstyrelsen.

 • Tomtreserveringen är i kraft sex månader.
 • Om en tomt har reserverats åt sökanden, förbinder sig denne att ingå arrendeavtal innan reserveringstiden utgår.
 • Under reserveringstiden skall godtagbara byggnadsplaner uppvisas för Hangö stads byggnadstillsynsmyndighet.

 

 

Reserveringsavgift

Av alla som reserverar en tomt uppbärs en reserveringsavgift.

 • Av reserveringsavgiften återbetalas ¾ i samband med arrendeavgiften och ¼ är egentlig reserveringsavgift, som inte återbetalas.
 • Såvida den som har reserverat tomten och avstår från den, behåller staden själv reserveringsavgiften i sin helhet som ett avtalsvite och skade-ersättning.
 • Ifall reserveringen förlängs, erhålls ytterligare ¼ såsom egentlig reserveringsavgift.
 • Reserveringen kan förlängas endast en gång med 3-6 månader.
 • Arrendekontrakt måste göras under tiden för reservering.
 • Småhustomtens reserveringsavgift är 524 €.
 • Industritomtens reserveringsavgift är 1060 €.

Tomt utarrenderas inte till den som reserverat förren reserveringsavgiften i sin helhet är erlagd.

Arrendering

 • När byggnadsplanerna har godkänts, kan tomten överlåtas åt sökande.
 • Egnahemshustomterna utarrenderas på 40 år och industritomterna på 30 år.
 • Arrendatorn
  är skyldig att inom sex månader från det att arrendeavtalet undertecknats
  ansöka om inskrivning av sin arrenderätt hos Lantmäteriverket (Jordabalk 540/1995,
  14 kap, 2 §).
 • De obyggda tomtens
  tomtbildningskostnader (styckningskostnaderna) uppbärs i den första
  arrenderäkningen som sänds till arrendatorn.
 • Arrendet som är bundet vid levnadskostnadsindex ska betalas årligen före utgången av april.
 • Den första arrendatorn förbinder sig att bygga en bostads/industribyggnad på tomten i enlighet med byggnadsplanerna. Den första arrendatorn får inte utan stadsstyrelsens tillstånd överlåta arrenderätten åt tredje part förrän byggnads-skyldigheten har uppfyllts. Ett villkor gällande detta inskrivas i arrendeavtalet.

Byggande av arrenderad tomt

 • Efter det att arrendeavtalet är undertecknat kan bygglov sökas.
 • Byggnadsarbetena av egnahemshustomterna ska enligt arrendeavtalet påbörjas inom ett år från det att arrendeavtalet har undertecknats och slutföras inom tre år.
 • Enligt industritomternas arrendeavtalet ska byggnadsarbetena slutföras inom cirka två år.
 • Byggnadsskyldigheten har nämnts i tomtens arrendeavtal.

Om reservering, reserveringsavgift och arrendering

Uusitalo Aki

markanvändningssekreterare

Markanvändningsavdelningen

Telefontid 9 – 11.30

040 135 9287