Till innehållet

Tillsyn av tobak och nikotinpreparat

Till den kommunala tillsynen hör granskning av försäljningsförhållanden och bestämmande av rökförbud i bostadssammanslutningar. Parti- och minutförsäljning av tobak och nikotinpreparat kräver tillstånd. Krav har också ställts på rökrum.

Avsikten med tobakstillsynen är att förhindra hälsorisker och olägenheter orsakade av tobaksrökning. Tobakslagens syfte är att minska utsättningen för tobaksrök i miljön för alla åldersgrupper. En tyngdpunkt är dock att minska exponeringen för tobaksrök i miljön för personer under 18 år samt att sträva efter att förhindra åtkomsten till tobak för minderåriga. Tillsynen omfattar kontroll av försäljningens lagenlighet och dess egenkontroll samt förbud mot och begränsningar av rökning. 

För tobaks- och nikotinvätskepreparatsförsäljning krävs det tillstånd. 

Detaljhandelstillstånd för tobaksprodukter

Lagen som gjorde försäljningen av tobaksprodukter tillståndspliktig trädde i kraft 1.4.2009.

Detaljhandelstillstånd för tobaksprodukter söks från den kommun där försäljningsstället finns, eller från sökandes hemkommun då försäljningen sker i transportmedel. I frågor som gäller handläggningen av detaljhandelstillstånd ska man därför vara i kontakt med den kommun som beviljar tillståndet. Partiförsäljare av tobaksprodukter behöver inte detaljhandelstillstånd, ifall denna inte säljer tobaksprodukter direkt till konsumenten. Detaljhandelstillståndet för tobaksprodukter är specifikt för försäljningsstället.

Kommunen kan bevilja detaljhandelstillstånd om den sökande har uppvisat en godtagbar egenkontrollplan för försäljningen av tobaksprodukter, en utredning över placeringen av tobaksprodukterna och röktillbehören vid försäljningspunkten som uppfyller kraven, samt visat sig klara av att ansvara för tillräckliga övervakningsarrangemang.

Kommunen tar ut en avgift för detaljhandelstillståndet. Dessutom tar kommunen ut en årlig avgift för tillsynen och tillhörande åtgärder för varje försäljningspunkt för tobaksprodukter. Kommunen beslutar själv om tillstånds- och tillsynsavgiftens storlek.

Kommunen ska besluta om avgifterna för sina prestationer så att de till sin storlek högst motsvarar kostnaderna som orsakas av prestationen.

Innehavaren av ett detaljhandelstillstånd för tobaksprodukter ska meddela kommunen om förändringar i de uppgifter som meddelats i tillståndsansökan och om avslutande av försäljningen. Kommunen underrättar Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira) om beviljande och upphörande av tillstånd. Valvira upprätthåller registret över detaljhandelstillstånd för tobaksprodukter.

Nikotinpreparat får säljas på apotek, men också i butiker, servicestationer och kiosker där tobaksprodukter också säljs. För nikotinförsäljningen behövs alltid tillstånd från den kommuns tillsynsmyndighet, där försäljningen kommer att ske. 

Fimea upprätthåller register över de försäljningsställen som fått tillstånd för försäljning av nikotinpreparat.