Siirry sisältöön

Tupakka- ja nikotiinituotteiden valvonta

Kunnalliseen valvontaan kuuluu myyntiolosuhteiden valvonta ja asuntoyhteisöjen tupakointikielloista päättäminen. Tupakan ja nikotiinivalmisteiden tukku- ja vähittäismyynti edellyttää lupaa. Myös tupakointitiloille on asetettu vaatimuksia.

Tupakkavalvonnan tavoitteena on tupakoinnista aiheutuvien terveysriskien ja haittojen ehkäisy. Lain tarkoituksena on vähentää ympäristön tupakansavulle altistumista kaikissa ikäryhmissä. Valvonnan yhtenä painopisteenä on kuitenkin alle 18-vuotiaiden ympäristön tupakansavulle altistumisen vähentäminen sekä pyrkimys estää alaikäisten tupakan saa­tavuutta. Valvontaan kuuluu myynnin lainmukaisuuden ja sen omavalvonnan valvonta sekä tupakointikieltojen ja -rajoitusten valvonta.

Tupakan ja nikotiininesteiden myynti vaati lupaa.

Tupakkatuotteiden vähittäismyyntilupa

Tupakkatuotteiden myynnin luvanvaraistamista koskeva laki tuli voimaan 1.4.2009.

Tupakkatuotteiden myyntilupaa haetaan myyntipaikan sijaintikunnalta tai liikennevälineissä tapahtuvaan myyntiin hakijan kotikunnalta. Myyntiluvan käsittelyä koskevien kysymysten osalta on näin ollen oltava yhteydessä luvan myöntävään kuntaan. Tupakkatuotteiden tukkumyyjä ei tarvitse vähittäismyyntilupaa, ellei hän myy tupakkatuotteita suoraan kuluttajalle. Tupakan vähittäismyyntilupa on myyntipaikkakohtainen.

Kunta voi myöntää vähittäismyyntiluvan, jos hakija on esittänyt hyväksyttävän tupakkatuotteiden myyntiä koskevan omavalvontasuunnitelman, säännökset täyttävän selvityksen tupakkatuotteiden ja tupakointivälineiden sijoittelusta myyntipisteessä sekä osoittanut kykenevänsä vastaamaan riittävistä valvontajärjestelyistä.

Kunta perii maksun myyntiluvasta. Lisäksi kunta perii jokaiselta tupakanmyyntipisteeltä vuosittain maksun myynnin valvonnasta ja siihen liittyvistä toimenpiteistä. Kunta päättää itse lupa- ja valvontamaksun suuruudesta.

Kunnan on määrättävä suoritteistaan perimänsä maksut siten, että ne vastaavat suuruudeltaan enintään suoritteen tuottamisesta aiheutuvia kustannuksia.

Tupakkatuotteiden vähittäismyyntiluvan haltijan on ilmoitettava lupahakemuksessa ilmoitettujen tietojen muutoksesta ja myynnin lopettamisesta kunnalle. Kunta ilmoittaa luvan myöntämisestä ja luvan lopettamisesta Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle (Valvira). Valvira ylläpitää tupakkatuotteiden vähittäismyyntiluparekisteriä.

Tupakoinnin lopettamiseen tarkoitettuja nikotiinikorvausvalmisteita saa myydä apteekkien lisäksi tupakkaa myyvistä kaupoista, huoltoasemilta ja kioskeista. Myyntiä varten on haettava myyntilupa sijaintikunnan valvontaviranomaiselta. 

Fimea ylläpitää nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntiluparekisteriä.