Till innehållet

Om reningskraven för fastigheten inte uppfylls,
ska fastighetens avloppsvattensystem förnyas till den 31.10.2019 då:

 • byggnaden ligger högst 100 meter från sjö,
  vattendrag eller hav
 • avloppsreningsanläggningen ligger på
  grundvattenområde som lämpar sig för grundvattenförsörjning

När byggnaden ligger mer
än 100 meter från sjö, vattendrag eller hav och inte ligger på grundvattenområde som lämpar sig för vattenförsörjning, ska
avloppsvattensystemet sättas i skick i samband med nästa stora renovering.

Undantag kan beviljas om avloppsvattenmängden
är anmärkningsvärt liten eller kostnaderna är oskäliga för
fastighetsägaren. Undantagsansökningar behandlas först då
övergångstiden löper ut.


Fastighetens avloppsvattensystem behöver inte
förnyas om:

 • fastighetens avloppsvattensystem redan uppfyller
  kraven (bygglovet har beviljats 2004 eller senare)

 • fastigheten inte har rinnande vatten och wc, utan
  endast torrklosett

 • fastighetsägaren är född före den 9.3.1943
  (gäller inte för fritidsboenden)

 • fastigheten
  ansluts till avloppsnätet