Till innehållet

Nylands avfallsnämnd informerar

Nylands avfallsnämnd godkände vid sitt möte 17.4.2024 avgifterna för avfallshanteringen av slam från slamavskiljare och slutna tankar i Hangö. Avgifterna träder i kraft 1.10.2024, då kommunal transport av slam från slamavskiljare och slutna tankar börjar i Hangö.

Nyheter 20.5.2024

Solnedgång på ett lungt hav samt en segelbåt

Det kommunala avfallsbolaget Rosk’n Roll Oy Ab har konkurrensutsatt tömningen och transporten av slam från slamavskiljare och slutna tankar från fastigheter belägna i Hangö stad. Avgifterna grundar sig på de priser som företaget som vunnit entreprenaden erbjudit. Avgifterna för behandling av slam grundar sig på avgifterna presenterade av Hangö Vatten. I Hangö skärgård börjar de kommunala transporterna först 1.9.2026, så avgifterna gäller inte skärgården.

Avgiften för transport och tömning av slam beror på tömningstypen och mängden slam som töms. Transport och tömningsavgiften för t.ex. standardtömning av en högst sju kubiks slambehållare är 98,94 €/tömning. Förutom transport- och tömningsavgiften debiteras alltid en avgift för behandlingen av slam enligt mängden slam som töms. Behandlingsavgiften är 4,80 €/m3. Ifall tömningen av slambehållaren förutsätter tilläggsarbete av den som tömmer behållaren, debiteras en tilläggsavgift för det.

Avgiftstabeller för avloppsslam finn i sin helhet på avfallshanteringsmyndighetens nätsidor på adressen https://www.ujlk.fi/wp-content/uploads/2024/05/Avgifter-for-tomning-av-slam-i-Hango.pdf(du byter till en annan tjänst) (Avgifterna införs i tabellen kommunvis då de fastställts.)

Tilläggsuppgifter: 020 690 145 eller ujlk@ujlk.fi