Till innehållet

Sanering av vatten- och avloppsledningar samt byggandet av dagvatten avlopp på Kaptensgatan, Kadermogatan och Kapellhamnsvägen, del 3

Nyheter 19.3.2024

Kartta saneerausalueelta

Affärsverket Hangö Vatten sanerar vatten- och avloppsnätet på området Kaptensgatan och Kapellhamnsvägen under mars – december 2024. Som entreprenör fungerar K.Jousmaa Ab. I samband med arbetena förnyas tomtanslutningarna på gatuområdet. Hangö stads kommuntekniska avdelning förnyar grönområden och asfaltbeläggningen efteråt.

I samband med saneringen byggs ett kommunalt dagvattenavlopp i gatorna, dit fastigheterna i fortsättningen skall leda det regn- och dräneringsvatten som kommer från fastigheten och som tidigare har styrts till avloppsnätet. Dräneringsanordningarna skall byggas enligt de förordningar och föreskrifter som är i kraft. Behövliga planeringar samt installationsarbeten kan beställas av vvs-yrkesutövare. Observera att detta inte behöver göras samtidigt med de arbeten som utförs på gatan, för ni har en skälig övergångstid på tre år för att göra detta. Grävningsarbeten på allmänna områden lönar det sig dock att utföra före återställandet av grönområdena.

Om Ni i samband med arbetena vill förnya era vattenförsörjnings tomtledningar eller till exempel avlägsna gamla slambrunnar, har ni möjlighet att beställa arbetet av K. Jousmaa Ab. I dessa fall ta kontakt direkt till entreprenören.

Var god och meddela oss i förväg om det finns verksamhet/invånare i fastigheten som behöver särskild uppmärksamhet under tiden arbetet pågår. Till exempel kan personer med nedsatt funktionsförmåga behöva särskilda arrangemang på arbetsplatsens område.

 Det förekommer avvikelser i vattendistributionen samt -kvaliteten i området under arbetets gång, vi beklagar denna oundvikliga olägenhet. Trafiken på gatan och till tomterna är begränsad. Arbetena förorsakar oljud och vibrationer. Arbetena utförs i huvudsak vardagar mellan kl 7-17.

I saneringen utförs bergssprängningar som förorsakar ljud. I en del av fastigheterna kommer det under arbetets gång att utföras uppföljningsmätningar. Det kommer att göras skilda granskningar före arbetet börjar samt efter att arbetet är slutfört på de fastigheter som är på verkningsområdet. Entreprenören tar kontakt med de fastigheter som detta gäller.

Frågor angående projektet kan ställas till:

Henrik Eklund, Hangö Vatten 040 1359378

Jukka Horttanainen, Hangö stad 040 1359280   

Sanna Varjus, Hangö Vatten 040 5056498

I problemsituationer utanför arbetstid: Hangö Vattens dejour 040 5013425

K.Jousmaa Ab: Jari Jousmaa 040 5175715