Till innehållet

VATTNET FRÅN EKERÖ VATTENTAG I RASEBORG FYLLER INTE KVALITETSMÅLEN

Nyheter 23.2.2024

Vid rutinprovtagning har framkommit, att det i utgående vatten från Ekerö vattentag i Ekenäs fanns ca 2 800 cfu/ml heterotrofa bakterier. Mängden avviker från den normala nivån och utgör därmed en avvikelse från kvalitetsrekommendationerna. Koliforma bakterier, som skulle tyda på avföringskontaminering har inte konstaterats. Vattnet från Ekerö vattentag blandas med annat vatten i vattennätet, så det är svårt att säga exakt hur stora avvikelser från rekommendationerna det är fråga om för enskilda användare. Raseborgs vatten skickar ännu idag ut SMS om situationen till användare närmast Ekerö vattentag.

Användare i Dragsvik-Langansböle-Horsbäck-området uppmanas för säkerhets skull koka hushållsvattnet. Nya prov tas ännu idag och resultaten väntas bli färdiga under kommande måndag, 26.2.2024. Raseborgs vatten spolar också i ledningsnätet för säkerhets skull.

Ytterligare information ges måndagen den 26.1.2024.

Aktuellt