Till innehållet

Invånarinitiativ

En kommuninvånare eller en invånargrupp har rätt att till kommunen göra ett initiativ i frågor som gäller kommunens verksamhet (Kommunallagen 23 §). Initiativet kan formuleras fritt, skriftligen eller elektroniskt i den riksomfattande invånarinitiativstjänsten på nätet.

Initiativet kan formuleras fritt, skriftligen eller elektroniskt i den riksomfattande invånarinitiativstjänsten på nätet.

Anonyma initiativ behandlas inte. Initiativtagaren informeras om de åtgärder som företagits med anledning av initiativet.

Initiativ per post skickas till adressen:
Hangö stad
Stadsstyrelsen
Boulevarden 6
10900 Hangö

Invånarinitiativet bör ha en betydelse i vidare mening än endast för initiativtagaren själv.

När initiativet tagits av två procent av de röstberättigade invånarna bör det inom sex månader behandlas i stadsfullmäktige.

 

Invånarinitiativet bör ha en betydelse i vidare mening än endast för initiativtagaren själv.

Fullmäktigemotion

En fullmäktiggrupp eller en fullmäktig har rätt att göra skriftliga motioner i frågor rörande stadens verksamhet och förvaltning. Motionen ges till fullmäktiges ordförande och man överenskommer om inlämnandet av motionen med ordföranden före mötet påbörjas. Motionen antecknas till fullmäktiges protokoll.

En motion tas inte omedelbart till behandling utan skickas till stadsstyrelsen för beredning. Motionen bör hämtas till fullmäktiges behandling inom sex månader från att den avgetts.