Till innehållet

Utvidgad läroplikt

En läropliktig har rätt att avbryta fullgörandet av läroplikten tills vidare eller för viss tid
Utbildningsanordnaren beslutar om avbrytande av fullgörandet av läroplikten. Om den läropliktige inte är studerande hos någon utbildningsanordnare, beslutar den läropliktiges boendekommun om avbrytandet. Utbildningsanordnaren ska anmäla den läropliktiges identifierings- och kontaktuppgifter till den läropliktiges boendekommun, om fullgörandet av läropliktigen avbryts tills vidare.
 
Beslut om avbrytande av fullgörandet av läroplikten fattas efter anskökan. Innan beslutet fattas ska det utredas om läroplikten i de situationer som avses i 1 mom. 1 och 4 punkten kan fullgöras med hjälp av individuella val, individualisering, nödvändiga stödåtgärder eller rimliga anpassningar. Innan beslutet fattas ska utbildningsanordnaren meddela den läropliktige samt dennes vårdnadshavare och någon annan laglig företrädare att den läropliktige anses ha avgått om fullgörandet av läroplikten avbryts tills vidare. (8.7.2022/715)