Till innehållet

Badstränder och vinterbad

En allmän badstrand är en strand eller en vinterbadplats
som verksamhetsidkaren erbjuder för allmänt bruk. På badstranden ska finnas
information om badvattnets kvalitet på en anslagstavla. Verksamhetsidkaren
(ofta kommunen) sätter ofta även ut information om badvattnets kvalitet på de
egna hemsidorna.

Badvattenkvaliteten kontrolleras genom regelbunden
provtagning under sommar- eller vinterbadsäsongen. Ur badvattnet analyseras E-coli-bakterier
och fekala enterokocker. Vattnet granskas även visuellt.

Cyanobakterier
(s.k. blågröna alger) kan producera giftiga eller irriterande ämnen i vattnet. Barn
och husdjur är speciellt känsliga för gifter som kan finnas i dessa. Eftersom
algläget kan förändras relativt snabbt ska man att alltid kontrollera hur
badvattnets ser ut innan man simmar. Vid förekomst ska man undvika simning. Läs mera om hälsoinspektörens tankar kring ämnet i vår blog.

För de större
allmänna badstränderna fastställs efter varje badsäsong en badvattenklass som
räknas ut på basen av provresultat från de fyra senaste säsongerna. Rådande
badvattenklasser finns på upprätthållarnas hemsidor. En sammanställning av
badvattenklasserna på Sydspetsens miljöhälsas verksamhetsområde finns här.

För de större
badstränderna görs också upp en badstrandsprofil, där information om
badstranden samt dess särdrag beaktas. Profilerna ska finnas på upprätthållarnas
hemsidor.

Mera
info: 

Badvattenresultat Hangö                                                                                                                                                                              Info om badstränder Hangö

Badvattenresultat och info om badstränder, Raseborg

Badvattenresultat och info om badstränder,  Ingå

Bassänger

Bassängvatten
analyseras gällande den mikrobiologiska kvaliteten och bland annat klorhalten,
trihalometaner (THM) och pH. Antalet prov per år beror på användningen av
bassängen. Provresultaten ska finnas framsatta för besökare.