Till innehållet

Målsättningen är god vattenkvalitet

Vattenvården i hela EU har som målsättning att uppnå god status för alla yt- och grundvattenförekomster. Man strävar efter att bevara grundvattnets goda kvalitet och förhindra att vattenkvaliteten försämras i olika vattendrag.

I Hangö genomförs uppföljning av vattenkvaliteten såväl i kustvattnen som på havs- och grundvattenområden. Stadens miljövårdsmyndighet har ansvar för den lokala bevakningen av vattenlagen.

Hangö udds ytvatten är till största delen kustvatten. Förhållandena är mycket maritima med kraftig omblandning och starka strömningar. Norr om Hangö udd, i Bengtsårs skärgårdsområde, avtar de maritima förhållandena. Vattnets omblandning är betydligt svagare än på södra sidan av Hangö udd.

Speciellt den stora belastningen av fosfor och kväve bidrar till övergödningen av havsområden. Man har observerat havets tillstånd under årtionden och observationerna fortsätter som del av olika aktörers ålagda samkontroll.

Av Hangö udds markareal har nästan 1/3 klassificerats som viktiga grundvattenområden för vattenförsörjningen. För grundvattenområdena i Hangö finns en uppdaterad skyddsplan. Skyddsplanens principer och åtgärder strävar till att trygga grundvattenreserverna.

Bekanta dig med grundvattenområdena(öppnas i ett nytt fönster, du byter till en annan tjänst)

Uppföljning av grundvattenkvaliteten

Ett samordnat landsomfattande nätverk för uppföljning av grundvattenkvaliteten producerar geohydrologisk baskunskap om grundvattnets variationer i vattenstånd, kvalitet och bildning på naturliga områden som representerar olika klimat-, terräng- och jordmånsförhållanden. Information om samverkan mellan geologiska och hydrogeologiska faktorer samt effekten av mänsklig verksamhet för grundvattenkvaliteten och -mängden produceras också. 

Observationerna lagras i en grundvattendatabas (på finska)(öppnas i ett nytt fönster, du byter till en annan tjänst) som upprätthålls av Finlands miljöcentral och de regionala näringslivs-, trafik- och miljöcentralerna (NTM-centralerna).

Muddringsbehov uppkommer genom landhöjning, på grund av eutrofiering och då vattenströmmar transporterar fina jordpartiklar. Var och en som på sin strand har grund eller motsvarande men, har enligt vattenlagen rätt att utföra förbättringsåtgärder om det inte förorsakar i vattenlagen nämnda olägenheter.

Anmälan till miljömyndigheten ska alltid göras

Muddring kan orsaka sanitära olägenheter eller problem för grannfastigheten, vattenområdets ägare eller för områdets naturvärden. Anmälan om muddring eller slåtter bör göras till Nylands närings-, trafik- och miljöcentral (NTM) samt till vattenområdets ägare minst 30 dygn innan arbetet påbörjas.

Anmälan görs via regionförvaltningens e-tjänst :

NTM-centralens anvisningar och länk till elektronisk blankett(öppnas i ett nytt fönster, du byter till en annan tjänst)

Omfattande och skadliga muddringar kräver regionförvaltningsverkets behandling och tillstånd enligt vattenlagen. Dylika större åtgärder är enligt vattenlagen alla muddringsingrepp som är större än 500 m3. Även då muddring genomförs med sugpump, muddringsmassor deponeras på havsområde, eller om muddringsobjektet befinner sig på ett känsligt Natura- eller grundvattenområde kan tillstånd enligt vattenlagen behövas. Stor del av havsområdet kring Hangö udd hör till Natura 2000-nätverket.

Fastighetens ägare eller innehavare ansvarar för fastighetens vattenförsörjning, såsom behandling av avloppsvatten. När alla renar sitt avloppsvatten korrekt minskar de hygieniska olägenheterna i boendemiljön och vid stränderna, övergödningen av vattendragen dämpas och risken för förorening av grundvattnet minskar.

Enligt lagen om vattentjänster(öppnas i ett nytt fönster, du byter till en annan tjänst) (119/2001) ska en fastighet som är belägen inom ett vattentjänstverks verksamhetsområde anslutas till verkets vattenledning och spillvattenavlopp. Syftet med lagen är att trygga tillgången till gott hushållsvatten och en för hälsan och miljön ändamålsenlig behandling av avloppsvattnet. Den kommunala miljövårdsmyndigheten kan på ansökan bevilja en fastighet befrielse från anslutningsskyldigheten till vattentjänstverkets ledningsnät enligt 11 § i lagen om vattentjänster.    

Fastighetsägare eller fastighetsinnehavare som inte är anslutna till avloppsnätet ska se till att avloppsvattnet från fastigheten behandlas enligt kraven. Behandling av avloppsvatten samt reningskrav regleras i miljöskyddslagen(öppnas i ett nytt fönster, du byter till en annan tjänst) och i statsrådets förordning om behandling av hushållsavloppsvatten i områden utanför avloppsnätet(öppnas i ett nytt fönster, du byter till en annan tjänst).

Om reningskraven för fastigheten inte uppfylls, borde fastighetens avloppsvattensystem ha förnyats till den 31.10.2019 då:

  • byggnaden ligger högst 100 meter från sjö, vattendrag eller hav
  • avloppsreningsanläggningen ligger på grundvattenområde som lämpar sig för grundvattenförsörjning

Ifall ett sådant system inte ännu har förnyats, ska detta åtgärdas omedelbart.

När byggnaden ligger mer än 100 meter från sjö, vattendrag eller hav och inte ligger på grundvattenområde som lämpar sig för vattenförsörjning, ska avloppsvattensystemet sättas i skick i samband med nästa stora renovering.

Då du har planer på att ändra ett gammalt avloppsvattenreningssystem så behöver du ett åtgärdstillstånd från byggnadstillsynen(öppnas i ett nytt fönster).